Resultata frå TV-aksjonen er klare, og me er fornøgd!

Men - hoppa det nok politikarar i havet?  Resultatet for Hyllestad kommune i innsamlingsaksjonen hamna på kr 81.282.  Samla for landet er det kome inn kr 273.747.956 til no.

Har du ledig bustad eller leiligheit for utleige?

Har du ledig bustad til ukrainske flyktningar?

Kommunestyret 2023-27

 

Tilbod om sorggruppe

Til deg som har mista ein nærståande

Høyring av lokal forskrift om gebyr for areal og byggesak

Hyllestad kommune legg forslag til ny lokal gebyrforskrift for areal og byggesak ut på høyring. Føremålet med ny gebyrforskrift har vore å tydeleggjere dei ulike oppgåvene kommunen har knytt til sakshandsaming etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova og matrikkellova, og kva kostandar dette medfører. Gjeldande forskrift blei vedteken i Hyllestad kommunestyre 09.12.2010.

Høyring av lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr

Hyllestad kommune legg forslag til ny lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr ut på høyring. Bakgrunnen for utarbeidinga av ny forskrift er at kommunen ynskjer ei forskrift som er betre tilpassa dagens forhold, og nytt lovverk. Gjeldande forskrift blei vedteken i Hyllestad kommunestyre 03.04.2001.

Boligdugnaden.no – offentleg rettleiing til privatpersonar som skal leige ut

Krigen i Ukraina har sendt mange på flukt. Antal flyktningar som kjem til Norge gjer at behovet for utleiegboligar er stort.

Spørjeundersøking for brukarar og pasientar i psykisk helsevern og rusbehandling

Helsedirektoratet inviterar personar som har fått poliklinisk behandling i psykisk helsevern og rusbehandling til å dele sine erfaringar med behandlinga.

Hyllestad frivilligsentral

Vi vil ynskje Julie Einen velkommen som leiar for Hyllestad frivilligsentral!

Drosjetilbod i Hyllestad kommune

Endeleg har vi fått på plass igjen drosje i Hyllestad kommune!