Midlar til breibandsutbygging i Hyllestad

Hyllestad kommune er tildelt totalt kr. 10 106 250,- til breibandsutbygging.

Kikhoste

Det er eit og anna tilfelle med kikhoste no også i våre kommunar, seier kommuneoverlege Bård Flattun Lilleeng. FHI har oppdatert sine råd til befolkninga.

Fleire ledige stillingar i omsorgstenesta

Vi har ledige stillingar for sjukepleiar, ergoterpauet, helsefagarbeidar, pleiemedhjelpar/assistent, lærling helsefagarbeidar og sjukepleiarstudent på stipendordning!

Ynskjer du å utdanne deg til helsefagarbeidarar?

Enten du har erfaring frå helsesektoren eller ikkje, enten du er norsk- eller framandspråkleg, kan du starte på ei modulbasert utdanning, der du tek det du treng/manglar for å kunne nå fagbrevet.

Tinging av skogbruksplan

Kommunen har i samarbeid med skogeigarlaga og AT Skog sendt ut tilbod til skogeigarar om å tinge ny oppdatert skogbruksplan med miljøregistering slik at eigedomen blir sertifisert til å omsette tømmer.  Tingingsfrist 25. juni 2024.

Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2024. Denne ordninga skal fremje frivillig aktivitet, gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Nye Hyllestad skule

Arbeidet med nye Hyllestad skule held fram!

Rullering av trafikktryggingsplanen for Hyllestad kommune

Har du forslag til trafikktryggingstiltak på kommunale vegar, eller tiltak vi kan påverke Vestland fylkeskommune til å utføre på dei fylkeskommunale vegane?

Mohn på besøk i Hyllestad

Laurdag var Trond Mohn og fleire frå hans familie på besøk i Hyllestad.  I nydeleg vårvêr viste Hyllestad seg frå si beste side. 

Ledig stilling som leiar for helseavdelinga

Vi søkjer etter leiar for helseavdelinga, fast 100 % stilling frå 15.8.2024. Helseavdelinga omfattar legekontor, rus og psykiatri, helsestasjon, flyktningtenesta, fysioterapi, samt interkommunalt barnevern og NAV.  Stillinga rapporterer til kommunalsjef helse- og omsorg.