Aktuelt
Publisert 09.05.2018
Frida Solås

Mange av tilboda i kulturskulen er desentralisert til skulekrinsane. Vi tilbyr opplæring til elevar i alle aldrar, og vi samarbeider både med offentlege institusjonar og frivillege organisasjonar. Infoen er oppdatert 9.5.18.

SØKNADAR SOM ER KOMNE INN TIL 27.5.18 VERT PRIORITERTE.

HER ER SØKNADSSKJEMA SKULEÅRET 2018 - 2019 FOR NYE ELEVAR.

 

HER ER LINK TIL RE- REGISTRERING FOR EKSISTERANDE ELEVAR SOM VIL RE- REGISTRERE SEG/ SLUTTE TIL SKULEÅRET 2018 - 2019 - SISTE FRIST ER 27.5.18.

 

Vi har desse tilboda, detaljane finn du i søkjesystemet og prisane lengre nede på denne sida:

 

 • Moderne dans frå 2. klasse - i eigna aldersgrupper

        

 • Musikk, frå 2. klasse:

          Song

          Dei fleste instrumenta

          Tilrettelagt musikk for dei med nedsett funksjonsevne

          Lyd- og lysteknikk

          Digital musikk

          Musikkteori (førebur elevar på søknad til musikk/ dans/ drama på vgs)

          Musikk i livets begynnelse (påmld via Helsestasjonen)

          Korte kurs (8 veker) i gitar og ukulele på Dale VGS - gjeld elevar på VGS

         JUBALONG - eit gruppetilbod med vekt på song og rørsle for 1. klasse

 

 • Visuelle kunstfag, frå 1. klasse (i eigna aldersgrupper):

          Biletkunst "Kreativ verkstad"

          Husflid/ handverk

 

Du finn oss og på Facebook

 

Elevprisar 2018 (fakturering skjer kvartalsvis på etterskot):

 • Elev tom. vidaregåande: kr. 3195,-

 • Vaksne:  kr. 3830,-

       Familie- og aktivitetsmoderasjon:

 • plass nr. 2: 15%

 • fom. plass nr. 3: 30%

        Gjeld ikkje tilboda med redusert pris (sjå under)

       Tilbod med redusert pris:

 • Musikk i livets begynnelse: kr. 1080,- pr. semester (12 vekers kurs)

 • Moderne dans: kr. 1500,- pr. år

 • JUBALONG: kr. 2520,- pr. år

 • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 420,- pr kurs på 8 veker

       

       Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 1000,- pr. år

 

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor. Prisar på salstenestene:

- Skular og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter

- Musikkbarnehage, 8 veker: kr. 3920,-

- Dirigent/ instruktør u/ 18 år: kr. 475,-/t

- Dirigent/ instruktør o/ 18 år: kr. 560,-/t

Publisert 08.05.2018
Kommunevåpen Wiki

Framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030 er ute på høyring. I den forbinding så vert det arrangert folkemøte tysdag 22.mai 2018 kl 19.00 i Leirvik Kro.


 

Vel møtt

 

 

Publisert 04.05.2018
IMG_3900.JPG

Er du jordmor, vernepleiar, sjukepleiar, barnehagelærar, pedagogisk leiar, lærar, leiar, lege ... - vi har fleire spennande stillingar ledige no. 

Ikkje nøl - send oss ein søknad!

 

 

> Ledige stillingar i Hyllestad kommune

Publisert 04.05.2018
telefon

 

Frå og med 4. mai 2018 er Hyllestad kommune sitt sentralbord digitalisert.  Du vil få opplest ulike val for å nå den du vil snakke med. 

Vi håpar omlegginga ikkje medfører for store ulemper for deg som innringar.

 

Hyllestad kommune sitt hovudnummer er 57789500.
Eiklund sjukeheim og heimetenester - 57789600.
Hyllestad skule - 57789550.
Hyllestad barnehage - 57789555.
Legekontoret  - 57789520   -  Legevakt 116117  -   Akutt legehjelp 113

Telefonliste over tilsette i Hyllestad kommune
Namn Tittel Telefon Mobil
Morten Askvik Ordførar 57789505 98885997
Nesse, Bente Rådmann 57789503 90064592
Solås, Elin Garnes Kontor- og personalsjef 57789504 90507908
Gjervik, Marit Haugen Sakshandsamar løn og personal 57789502
Oppedal, Else Sekretær ekspedisjonen 57789519
Sture, Silje Elisabeth Økonomisjef 57789511
Anders Veum (frå 13.8.) Skatteoppkrevjar 57789507
Løland, Rannveig Konsulent økonomiavdeling 57789508
Hofland, Ragnhild Rine Sekretær økonomiavdeling 57789510
Tverberg, Stig Aron Plan og utviklingsjef 57789548 97010774
Jørgensen, Marius Aase Ingeniør 57789529
Blom, Idar Førde Ingeniør 57789536
Hjelmeland, Bjørn Ivar Jordbrukssjef 57789538
Hyenes, Margun Bygningssjef 57789530
Elisabeth Bjånes Jordmor 57789513
Borgarp, Catinka Sekretær plan og utvikling 57789535
Drøsdal, Bjørnar DV-leiar/brannsjef 57789525 90880291
Hatlebrekke, Kåre Formann drift- og vedlikehald 91356149
Hjelmeland, Jan Helge Vaktmeister/driftsoperatør 41459276
Kverhellen, Oddvin Vaktmeister/driftsoperatør 95426538
Tonning, Atle Vaktmeister/driftsoperatør 97530458
Høydal, Roy-Erik Kjøsnes Vaktmeister/vegvaktar
Lien, Olav Vaktmeister Eiklund
Solberg, Hege Helse- og omsorgsjef 57789515 48285911
Ness, Brite Wallevik Psykiatrisk helsearbeidar 57789517 97022807
Høberg, Miriam Leiande helsesøster 57789512
Nord, Ann Therece Manuellterapeut 57789547
Einen, Kari Fysioterapeut 57789514
Flage, Gjermund Oppvekstsjef 57789546 93218780
Solberg, Sigrid Biblioteksjef/kulturkonsulent 57789541
Hatlem, Marit Dale Sekretær bibliotek 57789540
Nedrebø, Ole Jakob Kulturskulerektor 57789549 90170920
Hatlem, Hildegunn Rektor Hyllestad skule 57789554
Eimind, Kristin Assisterande rektor Hyllestad skule 57789553
Virkesdal, Kari Sekretær Hyllestad skule 57789551
Løland, Astrid Dyrkorn Spesialpedagog 57789552
Dale, Rigmor Strømskag Barnehagestyrar 57789555
Sonja Akse Ass. bhg.styrar 57789556
Mette Helgesen Leiar flyktning/vaksenopplæring 92209179
Sognnes, Målfrid Leiar heimetenestene 57789600
Thorsnes, Rune Flyktningkonsulent 95200568
Merete Kirketeig Leiar sjukeheim 57789603
Bringeland, Sissel Sakshandsamar omsorgstenestene 57789600
Jannicke Aven Sakshandsamar omsorgstenestene 57789600
Sirpa Markkanen Fysioterapeut 57789600
Anne Merete Takle Leiar NAV 55553333

 

Publisert 02.05.2018
gitar

Prisen går til ein elev eller ei elevgruppe som har utmerka seg med eit særskilt formidlings- og utøvartalent innan kunst/ kultur, og som har ambisjonar om å utvikle talentet sitt vidare. Prisen er på kr 10.000,- til vinnaren + kr 5.000,- til formidlingsutstyr til kulturskulen.

 

Både kulturskulen og Nordea er opptekne av lokalsamfunnet, og har tru på at vi saman kan få ting til å skje. Lokale stjerner kan bli internasjonale suksessar, og talent kan bli karriere. Prisen har som føremål å løfte fram lokale talent, og bidra til at desse vert vidareutvikla.

 

For å nå måla og vidareutvikle seg, kan eit lite økonomisk bidrag gjere ein skilnad. Dette er i tillegg ein fin moglegheit for kulturskulen sine formidlingstalent til å bli endå meir synlege i lokalsamfunnet.

Publisert 17.04.2018
400px-Hyllestad_komm.svg.jpg

Utkast til revidert plan er utarbeid og Hyllestad formannskap har vedteke i sak 18/028 den 12.04.18 at revidert "Kommuneplan samfunnsdel 2018-2030" skal leggjast ut på høyring i seks veker.

Høyringsperiode er 17.04 - 29.05.18

Innspel skal sendast til postmottak@hyllestad.kommune.no

 

Publisert 18.04.2018
Høg vassføring

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjema, finn du på www.mattilsynet.no .

Publisert 12.04.2018
Helsestasjon for ungdom

 

 

 

 

 

 

Du finn oss på Hyllestad helsestasjon (i kommunehuset) onsdagar mellom kl. 13:30 - 15:00.

Publisert 19.03.2018
Prestebustaden.png