Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Lokal koronatelefon 08.00-15.30 - 908 19 356.

Har du andre spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
 

 

 
Aktuelt
Publisert 29.05.2020

 Du kan no søkje sosialhjelp digitalt.  Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimanfrå heile døgnet via pc, mobil eller nettbrett.


 

Publisert 29.05.2020

Inntektsgrensene har no auka, slik at fleire kan få bustøtte.  Dette er eit midlertidig tiltak i perioden april til oktober 2020, og som skal hjelpe dei som er økonomisk ramma av korona-pandemien.

Les meir om denne midlertidigee ordninga på Husbanken sin nettsider.

Publisert 18.05.2020

    

 

Publisert 13.05.2020

 

 

 

Alden hamneområde består av kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Kinn (farvatnet sør for Bremanger) og Sunnfjord. 

Publisert 13.05.2020

 

 

Hyllestad kommune har ledig fleire stillingar;
> Kommunedirektør
> Prosjektleiar
> Reinhaldar
> PP-rådgjevar
> Rådgjevar NAV

> Til utlysingstekstane og søknadsportal
 

 

 

 

Publisert 13.05.2020

Denne veka har alle elevar fått kome tilbake til Hyllestad skule, og det er opna opp for enkelte kultur- og idrettsaktivitetar. Frå måndag 18.05. opnar vi for aktivitetar i Hyllestadhallen. Treningssenteret og aktivitetsrommet vert halde stengt inn til vidare. Andre aktivitetar og tilbod i kommunen vil kome litt etter litt- så lenge vi unngår tilbakefall.

Vi gler oss over at samfunnet sakte vert opna opp att, men det er svært viktig at vi ikkje tek lett på smittevern. Vi må hjelpe kvarandre med å passe på. Tenestetilbydarar, lag, organisasjonar, arrangørar har eit særskilt ansvar. Biblioteket (heile kommunehuset) held framleis fysisk stengt, men det er muleg å låne bøker ved å kontakte biblioteket på tlf eller e-post. Kulturskulen held fram med digitale tilbod, men vonleg kjem også den meir i gang i løpet av dei neste vekene.

I prosessen med reopning av lokalsamfunnet, så er det utarbeidd nasjonale rettleiarar m.a. for idrett, og Smittevernforskrifta kap. 4 regulerer offentlege arrangement. I tillegg til rettleiarar og smittevernforskrifta, så kjem kommunelegen vår, Anette Ester, med følgjande råd:

 

Publisert 30.04.2020

 

 

 

Publisert 20.04.2020

Hyllestad barnehage opna måndag 20.april, og frå 27. april opnar  1.-4. trinn i skulen og SFO. Den første tida har barnehagen i kommunen ei litt kortare dagleg opningstid enn vanleg; frå kl. 08.00-15.00.

 

Tiltaket med redusert opningstid i barnehagen vert vurdert som nødvendig for at vi skal kunne imøtekome dei nasjonale råda på ein best mogleg måte. For barnehagebarn kor det er vanskeleg å regulere avstand til andre, vert det viktigaste tiltaket å avgrense tal nærkontaktar til kvart barn og tilsette. Dette gjer ein ved å ha små grupper og ha faste tilsette for kvar gruppe. Dette vert kalla å lage ‘kohortar’ og i barnehagen vil dette vere det viktigaste utgangspunktet for å førebygge og avgrense smitte.

 

For meir informasjon viser vi til veiledaren som er gitt av Utdanningsdirektoratet, sjå her https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 

Meir informasjon om opning av skulen og SFO vil kome i løpet av komande veke.