Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 
Aktuelt
Publisert 19.09.2020

Personen er sett i isolasjon og smittesporing har blitt gjennomført i løpet av dagen i dag. Status er at det er identifisert 10 nærkontaktar, og alle desse er satt i karantene. Det er førebels ikkje grunn til å tru at det er fleire nærkontaktar.

Det verkar i kveld som at kommunen har god oversikt, og at nødvendige tiltak er sett i verk.

Publisert 14.09.2020

 Aktiv på dagtid er starta opp igjen i Hyllestadhallen.

Publisert 09.09.2020

Hyllestad kommune deltek i eit samarbeid med nabokommunane Askvoll og Fjaler om ei felleslandbruksforvaltning.

Publisert 04.09.2020

  Kvernsteinsprisen skal delast ut ein gong om året til kandidatar som har utmerka seg innan nærings- og/eller kulturliv over tid. Prisen kan tildelast både einskildpersonar, lag/organisasjonar og verksemder, også til kandidatar som for tida ikkje har opphald i Hyllestad kommune.

 

 

Grunngjevne forslag vert å sende innan 30.september  til: Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad eller postmottak@hyllestad.kommune.no

Ved vurdering av kandidatar skal det innanfor ein av kategoriane leggjast vekt på:

næringsliv:

Om kandidaten på ein spesiell måte har vore medå skapa eller skaffa nye og varige arbeidsplassar, eller har trygga og vidareutvikla allereie eksisterande næringsverksemd.

Kva kandidaten har å seie for lokalsamfunnet og næringslivet i kommunen.

Om kandidaten i eigenskap av verksemda si har teke del i å gje kommunen eit positivt omdøme.

Kandidaten si evne til kreativitet og/eller nyskaping.

kultur:

Lagsarbeid

Miljøskapande miljø elles

Instruksjonsarbeid

Vidareføring av kulturelle tradisjonar og kulturelle uttrykksformer

Lokalhistoriearbeid

Kunstnarleg verksemd

Arbeid blant born og unge

Å ha representert kommunen på ein framifrå måte gjennom kulturell verksemd

 

Tidlegare mottakarar av Kvernsteinsprisen: 

1996                Norvald Tveit                     

1997                Jofrid Høydal

1998                inga tildeling

1999                Knut Wolff AS; Leirvik eigedom as; Einar Wolff og Leirvik senter as

2000                Hans Berge

2001                Torgrim Eide

2002                Distub 2000

2003                Teatergruppa i Åfjorddalen UL

2004                Per Kurt Hatlem og Hyllestad biljardklubb

2005                Torbjørn Løland

2006                Harry Porten

2007                Marit Dale Hatlem og Oddvar J Hatlem

2008                Ingemar Nordstrand

2009                Håkon Haukøy       

2010                Eilev Strandos

2011                Anne Berit Garnes

2012                Finn Borgen Førsund

2013                Audun Oppedal

2014                Kjartan Hatløy

2015                Astrid Waage

2016                inga tildeling

2017                Kirsten Gravdal Ryland og Jostein Ryland

2018                Øen helselag og Judith Bjordal

2019                John Gerick Bårøy

 

Kulturpris – før 1996:

1993                Konstanse Risnes

1994                Per Bygnes

1995                Mathias Stigedal

Publisert 28.08.2020

 Hyllestad kommune legg med dette Kulturminneplan for Hyllestad kommune ut til offentleg ettersyn i perioden 28.august - 9.oktober 2020.

Målsetjing for kulturminneplanen er:

Kulturminneplanen skal vere ein reiskap for å sikre at eit mangfald av representative kulturminne i Hyllestad, blir gjort kjent og ivaretatt. Kulturhistoria vår i eldre og nyare tid, skal vere ei kjelde til kunnskap, oppleving og verdiskaping, og på denne måten vere med å danne grunnlag for ei positiv identitetskjensle til Hyllestad.

Planen skal endeleg vedtakast i kommunestyremøtet i desember.

Vi ber om at høyringsinnspel vert sendt til Hyllestad kommune innan 9.oktober.

Epost: postmottak@hyllestad.kommune.no eller pr post:

Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad

 

Publisert 20.08.2020

 Frå og med i dag har biblioteket vanlege opningstider. Følgjande forhåndsreglar gjeld:

 Avgrensingar:

Korte besøk. Barn under 12 år må vere i følgje med ein vaksen.

Maks 3 personar kan vere på biblioteket om gongen. Ein vaksen låner på vegne av sin familie.

Høve til å bestille bøker på førehand:  1) Søk og bestill i databasen (websøket), bruk lånenummeret og pinkode (4 siffer). 2) Send e-post til bibliotek@hyllestad.kommune.no 3) Ring 57789540.

 

Smittevern:

Bruk av handsprit før og etter bibliotekbesøket.

Hald avstand til andre besøkande/tilsette (minst 1 meter).

Ikkje ta på bøker du ikkje har tenkt å låne.

Vær nøye med handhygiene når du tek i bøker og anna utlånsmateriale.

Dersom du har luftvegssymptom ber vi om at du ikkje besøker biblioteket.

Dei som ikkje ynskjer å gå inn i lokalet, kan få levert bøker ved utgangsdøra.

 

For barnehage og skule gjeld følgjande:

Det er kun dei vaksne som kan besøkje biblioteket, og låne til borna/elevane.

Det er og mogleg å tinge bøker på førehand. Send epost til: bibliotek@hyllestad.kommune.no

Vi minner og om at ein kan låne klassesett frå fylkesbiblioteket.

https://www.vestlandfylke.no/kultur/bibliotekutvikling/klasseset/

Publisert 13.07.2020

 

 

 

Grunna førebyggjande tiltak mot korona har kommunehuset og biblioteket vore stengt for besøk sidan 12.mars.

Det har likevel vore mogleg å låne bøker og levere bøker. Ta kontakt med biblioteket pr telefon 5778940 eller epost: bibliotek@hyllestad.kommune.no. Så avtalar vi tid for henting/levering.

Vi minner om at du kan låne ebøker via appen Bookbites. Denne har ein tilgang til via Meg og Mitt på biblioteket si heimeside: https://hyllestad-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?Unit=6465&db=hyllestad-fb

I veke 31 og 32 (27.juli-9.august) er biblioteket feriestengt.

Ved skulestart vonar vi at biblioteket får vanlege opningstider.

Publisert 09.07.2020

 Direktoratet for byggkvalitet si løysing for digitale byggjesøknadar går ut 1.oktober 2020. Årsaka er at ByggSøk baserar seg på gammal teknologi og tilfredsstiller ikkje moderne krav til fleksibilitet og brukervennlighet. Tilbodet vert erstatta med løysingar frå private leverandørar. Sjå her for meir info.

Dette gjeld i første omgang bere byggsøk, og byggesøknad via blankett vil forsette som normalt.

 

Publisert 29.05.2020

 Du kan no søkje sosialhjelp digitalt.  Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimanfrå heile døgnet via pc, mobil eller nettbrett.


 

Publisert 29.05.2020

Inntektsgrensene har no auka, slik at fleire kan få bustøtte.  Dette er eit midlertidig tiltak i perioden april til oktober 2020, og som skal hjelpe dei som er økonomisk ramma av korona-pandemien.

Les meir om denne midlertidigee ordninga på Husbanken sin nettsider.