Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 
Aktuelt
Publisert 24.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 18.06.2021

 

Publisert 16.06.2021

 

Publisert 15.06.2021

Deres Majesteter Kongen og Dronningen skal i perioden 15. til 17. juni 2021 besøkje kommunane Hyllestad og Florø samt Flåm i Aurland kommune. Kongeparet skal nytte Kongeskipet «Norge» under reisa.

Under seilasen skal Kongeparet besøkje Flåm om formiddagen tysdag 15. juni, Hyllestad onsdag føremiddag og Florø torsdag 17. juni.

Kongeparet har uttrykt ynskje om å få vete korleis lokalsamfunna de besøkjer har handtert den pågåande pandemien og kva erfaringar dei har gjort seg.

Publisert 26.05.2021

 Kjartan Hatløy og Mona Høvring er tildelt Dobloug-prisen for 2021. Litteraturprisen blei oppretta av Svenska Akademien i 1938, og har som formål å fremje norsk og svensk skjønnlitteratur og litteraturhistorisk forsking. Prisen er på 200.000 svenske kroner.

 

Publisert 20.05.2021

Hyllestad kommune har gjennomført anbodskonkurranse og tildelt jobben med asfaltering av kommunale vegar 2021 til PEAB.

Arbeidet vil ta til i byrjinga av juni og bli avslutta før ferien. Totalt blir det lagt ca. 16 km. med asfalt, av dette er 13,5 km. nyasfaltering. I løpet av 2 år så har andelen kommunale vegar med fast dekke auka frå ca. 30 % til 60 %!

I år vert m.a. Hellemsvegen, Trøsdalsvegen, Kjøpstadvegen og Kolgrovsvegen asfaltert. Sjå komplett oversikt i Kommunestyresak 21/007.

Publisert 23.04.2021

  

I tråd med Formanskapsvedtak 20/086, gjort 22.10.2020, vert det varsla om oppstart av planarbeid, jf plan- og bygnigslova § 12-8. 

Informasjon om saka
Endringa av planen gjeld Detaljregulering av Salbu bustadfelt. 

Planen er delvis revidering av gjeldande områdereguleringsplan for Sørbøvåg og resterande LNF-område i gjeldande kommuneplan.

Formålet med planarbeidet er ei revidering av bustadfeltet i områdereguleringsplanen Sørbøvåg og skal erstattast som ein detaljreguleringsplan innanfor vedlagt planavgrensing.

Innspel

Vi ber om snarleg tilbakemelding og seinast innan 3 veker.
Merknadsfrist er satt til 16.mai.
Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til:

Hyllestad kommune, lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad
eller postmottak@hyllestad.kommune.no

Innspel kan merkast med sak 21/75.

Publisert 16.04.2021

 

Hyllestad kommune har fått tildelt kr. 110.000 i SMIL-midlar for 2021. Personar som er eigar eller leigar av ein landbrukseigedom kan søkje, og det er eit vilkår at det er landbruksproduksjon på eigedomen. Søknadsfrist: 30. april 2021