Aktuelt
Publisert 18.03.2019
valglogo_gull_nynorsk.jpg

I år er det kommunestyre- og fylkestingsval, valdagen er 9. september. 

Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val må levere listeframlegg til valstyret i kommunen dei ønskjer å stille til val i.

 

 

 

 

Publisert 15.03.2019
Barnehagedagen

Hyllestad barnehage markerte 12. mars barnehagedagen 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 28.02.2019
Prestebustaden.png

 

 

Skattelista for eigedomsskatt 2019 er med dette utlagt til offentleg ettersyn.

Du finn lista her i pdf-format:

 

Publisert 05.01.2019
Innsamling av plastembalasje
Publisert 21.12.2018
bilde.png

Det er inngått avtalar for brøyting i vintersesongen 2018/19:

Brøyteroder med kontaktinfo:

Sørbøvåg og Skifjord - Hyllestad kommune v/ Kåre Olav Hatlebrekke, tlf 913 56 149 og Roy-Erik Kjøsnes Høydal, tlf: 991 12 277.

Hyllestad - Jonny Helge Atterås, tlf 911 77 397.

Skor - Kristian Hjelmeland, tlf 957 29 934.

Leirvik - Arnt Inge Hjelmeland, tlf 907 36 146.

 

Viss det er noko, ta kontakt med sentralbord på telefon 577 89 500 eller DV-leiar Kåre Olav Hatlebrekke. tlf: 913 56 149.

NB! Ved strøing, ta kontakt med DV-leiar Kåre Olav Hatlebrekke. tlf: 913 56 149.

 

OBS. Privat vegar med kommunal brøyting må sjølv sette opp snøstikker. Det blir ikkje brøyta så lenge stikkene ikkje er på plass. Snøstikker kan ein få låne utan kostnad av kommunen. 

Krav til snødjupne for at brøyting skal utførast:

Ved kram snø: 4 cm, og seinast ved 8 cm snødjupn.
Ved tørr snø: 8 cm, og seinast ved 12 cm snødjupn.
Desse djupnene gjeld frå det tidspunkt det skal vere brøyta om morgenen til kl. 07.00
Strøing er ikkje eit krav, men ein sørvis kommunen yter.

Publisert 23.10.2018
Adressering.jpg

For dei som har fått melding om det, så er dei bestilte husnummerskilta klar for henting. Dei som har bestilt, men ikkje fått melding om det, kjem med restebestillinga som vert sendt i starten på November.

Plassering: Plan og utvikling

Betaling:Kontant

 

 

Skiltplassering

1. Adressenummerskilta skal plasserast slik at dei tydleg viser kva bygning/eigedom dei er knytte til, og vere plassert slik at dei er lett synlege frå gate/veg. Der huset ikkje er synleg frå vegen, skal adresseeigar også setje opp eit skilt ved innkøyringa, t.d. på søppelskur eller portstolpe e.l.

2. Nummerskilt på hus skal som hovudregel stå ca. 2,5 m over bakken, og så vidt mogleg til høgre for hovudinngangsdøra. Skilta skal haldast heile og reine, med tydelege tal og eventuell bokstav (stor). Der skilt vanskeleg kan sjåast frå vegen, skal nummerskilt òg plasserast i høveleg høgd på port, inngjerding, stolpe eller anna eigna stad, og som regel til høgre for tilkomst. Skilta bør plasserast slik at dei er leselege i mørke

 

Publisert 04.10.2018
Otringsneset

Kvernsteinsprisen skal delast ut ein gong om året til kandidatar som har utmerka seg innan nærings- og/eller kulturliv over tid. Prisen kan tildelast både einskildpersonar, lag/organisasjonar og verksemder, også til kandidatar som for tida ikkje har opphald i Hyllestad kommune.

Grunngjevne forslag vert å sende innan 20.oktober til: Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad

Ved vurdering av kandidatar skal det innanfor ein av kategoriane leggjast vekt på:

næringsliv:

Om kandidaten på ein spesiell måte har vore medå skapa eller skaffa nye og varige arbeidsplassar, eller har trygga og vidareutvikla allereie eksisterande næringsverksemd.

Kva kandidaten har å seie for lokalsamfunnet og næringslivet i kommunen.

Om kandidaten i eigenskap av verksemda si har teke del i å gje kommunen eit positivt omdøme.

Kandidaten si evne til kreativitet og/eller nyskaping.

kultur:

Lagsarbeid

Miljøskapande miljø elles

Instruksjonsarbeid

Vidareføring av kulturelle tradisjonar og kulturelle uttrykksformer

Lokalhistoriearbeid

Kunstnarleg verksemd

Arbeid blant born og unge

Å ha representert kommunen på ein framifrå måte gjennom kulturell verksemd

Publisert 07.09.2018
Sørefjordsvatnet

I avstemminga var det tre av namna som skilde seg ut. Det var ganske jamnt, og vinnarnamnet vann med 1 stemme.

 

Dagsturhytta i Hyllestad kommune skal heite Sørefjordhytta.
Forslaget var innsendt av Anny Rysjedal.

 

Foto: Sigrid Solberg