Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 
Aktuelt
Publisert 21.01.2022

 

Framlegg til Kulturplan for 2022-2025 er no ute på høyring. Frist for å kome med høyringsinnspel er 04. mars.

Publisert 14.01.2022

Skyss viser til den faste årlege ruteendringsprosessen, der kommunane vert bedt om å komme med innspel til justeringar i rutetilbodet for buss, båt og ferje. Føremålet er å fange opp forbetringsbehov som grunnlag for å gjere naudsynte endringar og tilpasse tilbodet best mogleg innanfor dei rammene vi rår over.

Publisert 03.01.2022
Hyllestad kommunehus.

Plan og utvikling har ledig stilling som konsulent/ingeniør, fast 100 % stilling.

Søknadsfrist 30.01.2022.

> Link til annonsa

Publisert 02.01.2022

Målet med ordninga er å sette kommunen raskt i stand til å hjelpe lokale verksemder å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse. Ordninga skal ved hjelp av direkte tilskot sikre likviditet til bedrifter råka av covid-19-pandemien.
 

Publisert 21.12.2021

Fleire minstepensjonistar, uføre og andre med lave inntekter kan få bustøtte i vinter, etter semje mellom regjeringa og SV om ein straumpakke.  

For å få utbetaling i januar må du søkje innan 31. desember.

Publisert 16.12.2021
Kusymra - kommuneblomen til Hyllestad.

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsett for vald eller overgrep frå ein partnar, familie eller andre du har eit nært forhold til.  

Krisesenteret for vår kommune er

> Krisesenteret i Sogn og Fjordane som ligg i Florø.

 

Informasjon på andre språk > Languages - Dinutvei.no
 

 

 

 

Publisert 09.12.2021

I samband med høyring og offentleg ettersyn av planframlegg for reguleringsplan Eide hamn gbr 35/14 mfl, vart det invitert til folkemøte i Skifjorden grendahus den 02.desember i tidsrommet kl 18.30 – 20.30. Møtet vart flytta til Øen gredahus. 

Referat ligg tilgjengeleg her:
Referat - Folkemøte for høyring og offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan Eide hamn 3514 mfl. (241422) (PDF, 970 kB)

 

 

Meir informasjon til saka ligg tilgjengeleg her:https://www.hyllestad.kommune.no/kunngjeringar/hoyring-detaljreguleringsplan-eide-hamn-35-14-mfl.17787.aspx 

 

Publisert 01.12.2021

Pressemelding frå Hyllestad kommune 1.12.21

I fjor haust varsla Havyard Leirvik at dei skulle nedbemanne med ca. 100 tilsette. For ein kommune med 1.300 innbyggarar var dette dramatisk, og kommunen måtte gjere noko. Eit prosjekt, Hyllestad omstilling og vekst, vart i første omgang etablert. No er resultata klare:

•    Nesten ingen arbeidsledige frå Havyard
•    Fleire nye verksemder er etablerte
•    Havyard Leirvik har klart seg godt gjennom omstillinga
•    Neste fase i omstillingsarbeidet er klar for oppstart

 
 

Publisert 29.10.2021

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 blir planframlegg for detaljreguleringsplan Eide hamn, gbnr 35/14 mfl. lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i utval for Plan og samfunn 21.10.21, saksnr. 21/087.

Publisert 26.10.2021

Sist laurdag møttest 15 ungdomar i Hyllestadhallen for å game i lag. Ein stor suksess!