Aktuelt
Publisert 14.11.2018
IMG_3900.JPG

 

 

 

 

Lærar, lege, sekretær/sakshandsamar?

> Link til annonsene

Publisert 23.10.2018
Adressering.jpg

For dei som har fått melding om det, så er dei bestilte husnummerskilta klar for henting. Dei som har bestilt, men ikkje fått melding om det, kjem med restebestillinga som vert sendt i starten på November.

Plassering: Plan og utvikling

Betaling:Kontant

 

 

Skiltplassering

1. Adressenummerskilta skal plasserast slik at dei tydleg viser kva bygning/eigedom dei er knytte til, og vere plassert slik at dei er lett synlege frå gate/veg. Der huset ikkje er synleg frå vegen, skal adresseeigar også setje opp eit skilt ved innkøyringa, t.d. på søppelskur eller portstolpe e.l.

2. Nummerskilt på hus skal som hovudregel stå ca. 2,5 m over bakken, og så vidt mogleg til høgre for hovudinngangsdøra. Skilta skal haldast heile og reine, med tydelege tal og eventuell bokstav (stor). Der skilt vanskeleg kan sjåast frå vegen, skal nummerskilt òg plasserast i høveleg høgd på port, inngjerding, stolpe eller anna eigna stad, og som regel til høgre for tilkomst. Skilta bør plasserast slik at dei er leselege i mørke

 

Publisert 19.10.2018
digipost


 

Hyllestad kommune vil i løpet av oktober gå over til å sende faktura digitalt til alle våre kundar.

Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein av avtalane som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.

Fakturablankettane frå oss endrar utsjånad og vil no vere utan bankgiroblankett.

Publisert 19.10.2018
influensa.png

 

Hyllestad legekontor tilbyr influensavaksine for dei i risikogruppa.

Publisert 17.10.2018
Fiberkabel

Fiberutbygginga pågår for fullt i kommunen, siste oppdatering frå Enivest er at dei første kundane vil vere på nett før jul!

Publisert 04.10.2018
Otringsneset

Kvernsteinsprisen skal delast ut ein gong om året til kandidatar som har utmerka seg innan nærings- og/eller kulturliv over tid. Prisen kan tildelast både einskildpersonar, lag/organisasjonar og verksemder, også til kandidatar som for tida ikkje har opphald i Hyllestad kommune.

Grunngjevne forslag vert å sende innan 20.oktober til: Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad

Ved vurdering av kandidatar skal det innanfor ein av kategoriane leggjast vekt på:

næringsliv:

Om kandidaten på ein spesiell måte har vore medå skapa eller skaffa nye og varige arbeidsplassar, eller har trygga og vidareutvikla allereie eksisterande næringsverksemd.

Kva kandidaten har å seie for lokalsamfunnet og næringslivet i kommunen.

Om kandidaten i eigenskap av verksemda si har teke del i å gje kommunen eit positivt omdøme.

Kandidaten si evne til kreativitet og/eller nyskaping.

kultur:

Lagsarbeid

Miljøskapande miljø elles

Instruksjonsarbeid

Vidareføring av kulturelle tradisjonar og kulturelle uttrykksformer

Lokalhistoriearbeid

Kunstnarleg verksemd

Arbeid blant born og unge

Å ha representert kommunen på ein framifrå måte gjennom kulturell verksemd

Publisert 07.09.2018
Sørefjordsvatnet

I avstemminga var det tre av namna som skilde seg ut. Det var ganske jamnt, og vinnarnamnet vann med 1 stemme.

 

Dagsturhytta i Hyllestad kommune skal heite Sørefjordhytta.
Forslaget var innsendt av Anny Rysjedal.

 

Foto: Sigrid Solberg

Publisert 30.08.2018
anders

Anders Veum (22) starta som trainee i økonomiavdelinga 13. august 2018.

 

Publisert 17.08.2018
buss

Busshaldeplassen ved skulen er midlertidig flytta opp ved fleirbrukshuset i samband med bygging av Hyllestadhallen. Busshaldeplassen skal etter planen bli flytta attende etter skuleslutt i juni 2019.

Sjå skissa under for detaljert oversyn: