Aktuelt
Publisert 18.07.2018
Mamma Mia - Here we go agaian 1

 

Unik kinooppleving du ikkje vil gå glipp av - ta med deg stol, popcorn og kom!

Publisert 28.06.2018
Kommunevåpen Wiki

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 vert det varsla om at Kommuneplan samfunnsdel 2018-2030 er vedteken  i Hyllestad kommunestyre den 14.06.18.

Kommunestyret sitt vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast.

Kart og dokument er tilgjengeleg her på nettsida til kommunen, følg linkane under.

 

Publisert 15.06.2018
Dagsturhytta 1

 

Hytta vil etter planen bli sett opp ved Sørefjordsvatnet i desember. Her er det utsikt til fjorden, og dette vil vere ein fin stad å stoppe også om ein vil gå vidare til Hesjetinden. (Illustrasjon: Rojo arkitekter)

Publisert 11.06.2018
Kommunevåpen Wiki

Kommunen deltar i eit samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøke innsjøar. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining. Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar,
kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Det er leigd inn konsulent som vil nytte båt til å ta prøver av planteplankton, oksygen og vassprøver til analyse på laboratorium. Undersøkinga vil starte opp i veke 24 og omfatte 6 prøvetakingar til og med oktober. 

Følgjande innsjøar inngår i arbeidet: 

 

Innsjø

Kommune

Espelandsvatnet

Hyllestad

Langevatnet

Hyllestad og Høyanger

Mølmesdalstjørna

Høyanger

Torolmen

Årdal

Hafslovatnet

Luster

Movatnet

Førde

Digrenesvatnet

Førde

Bekkjavatnet

Førde

Litlevatnet

Flora

Storevatnet

Flora

Standalsvatnet

Flora

Liavatnet

Naustdal

Skilbreivatnet

Gaular

Espelandsvatnet

Gaular

Vatn vest for Fuglevatnet

Jølster

Skredvatnet

Jølster

Fossheimsvatnet

Jølster

Bolsetvatnet

Jølster

Bergheimsvatnet

Gloppen

Kjøsapollen

Hornindal

Publisert 31.05.2018
Kommunevåpen Wiki


Hyllestad kommune har gått inn eit prosjekt med Sogndal og Luster, for å kartlegge tre ulike vassdrag der det er usikkerheit om tilstand. For Hyllestad,er det Espelandsvatnet som skal vurderast.

Hyllestad kommune har ansvar for oppfylging, og har inngått ein avtale med NIBIO om hjelp til å analysere situasjonen. Årsakene er truleg samansett. Både kloakk, avrenning / utslepp frå landbruket, låg vassføring og andre faktorar kan spele inn.

Kommunen og NIBIO tek sikte på ei synfaring langs heile vassdraget i perioden 07.juni.

Formålet med arbeidet er å finne ut om det bør setjast i verk tiltak, og kva som i så fall er dei mest kostnadseffektive tiltaka.

Ta kontakt om de har spørsmål.

Publisert 08.05.2018
Kommunevåpen Wiki

Framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030 er ute på høyring. I den forbinding så vert det arrangert folkemøte tysdag 22.mai 2018 kl 19.00 i Leirvik Kro.


 

Vel møtt

 

 

Publisert 04.05.2018
telefon

 

Frå og med 4. mai 2018 er Hyllestad kommune sitt sentralbord digitalisert.  Du vil få opplest ulike val for å nå den du vil snakke med. 

Vi håpar omlegginga ikkje medfører for store ulemper for deg som innringar.

 

Hyllestad kommune sitt hovudnummer er 57789500.
Eiklund sjukeheim og heimetenester - 57789600.
Hyllestad skule - 57789550.
Hyllestad barnehage - 57789555.
Legekontoret  - 57789520   -  Legevakt 116117  -   Akutt legehjelp 113

Telefonliste over tilsette i Hyllestad kommune
Namn Tittel Telefon Mobil
Morten Askvik Ordførar 57789505 98885997
Nesse, Bente Rådmann 57789503 90064592
Solås, Elin Garnes Kontor- og personalsjef 57789504 90507908
Gjervik, Marit Haugen Sakshandsamar løn og personal 57789502
Oppedal, Else Sekretær ekspedisjonen 57789519
Sture, Silje Elisabeth Økonomisjef 57789511
Anders Veum Skatteoppkrevjar/økonomikonsulent 57789507 Start 13.8.18
Løland, Rannveig Konsulent økonomiavdeling 57789508
Hofland, Ragnhild Rine Sekretær økonomiavdeling 57789510
Tverberg, Stig Aron Plan og utviklingsjef 57789548 97010774
Jørgensen, Marius Aase Ingeniør 57789529
Blom, Idar Førde Ingeniør 57789536
Hjelmeland, Bjørn Ivar Jordbrukssjef 57789538
Hyenes, Margun Bygningssjef 57789530
Borgarp, Catinka Sekretær plan og utvikling 57789535
Drøsdal, Bjørnar DV-leiar/brannsjef 57789525 90880291
Hatlebrekke, Kåre Formann drift- og vedlikehald 91356149
Hjelmeland, Jan Helge Vaktmeister/driftsoperatør 41459276
Kverhellen, Oddvin Vaktmeister/driftsoperatør 95426538
Tonning, Atle Vaktmeister/driftsoperatør 97530458
Høydal, Roy-Erik Kjøsnes Vaktmeister/vegvaktar
Flage, Gjermund Oppvekstsjef 57789546 93218780
Solberg, Sigrid Biblioteksjef/kulturkonsulent 57789541
Hatlem, Marit Dale Sekretær bibliotek 57789540
Erlend Eide Kulturskulerektor 57789549
Eimind, Kristin Rektor Hyllestad skule og sfo 57789553
Frank Stølen Assisterande rektor Hyllestad skule og sfo 57789554
Virkesdal, Kari Sekretær Hyllestad skule 57789551
Løland, Astrid Dyrkorn Spesialpedagog 57789552
Dale, Rigmor Strømskag Barnehagestyrar 57789555
Sonja Akse Ass. bhg.styrar 57789556
Mette Helgesen Leiar flyktning/vaksenopplæring 57789532 92209179
Thorsnes, Rune Flyktningkonsulent 95200568
Solberg, Hege Helse- og omsorgsjef 57789515 48285911
Ness, Brite Wallevik Psykiatrisk helsearbeidar 57789517 97022807
Høberg, Miriam Leiande helsesøster 57789512
Elisabeth Bjånes Jordmor (har foreldrepermisjon, kontakt legekontoret) 57789513
Merete Kirketeig Leiar sjukeheim 57789603
Malene Helle Leiar heimetenestene 57789605 93876891
Bringeland, Sissel Sakshandsamar omsorgstenestene 57789600
Jannicke Aven Sakshandsamar omsorgstenestene 57789600
Sirpa Markkanen Fysioterapeut 57789600
Anne Merete Takle Leiar NAV 55553333
Nord, Ann Therece Manuellterapeut 57789547
Einen, Kari Fysioterapeut 57789514

 

Publisert 12.04.2018
Helsestasjon for ungdom

 

 

 

 

 

 

Du finn oss på Hyllestad helsestasjon (i kommunehuset) onsdagar mellom kl. 13:30 - 15:00.

Publisert 19.03.2018
Prestebustaden.png