Visste du at Hyllestad kommune har eige fritidsfond?

Hyllestad kommune sitt fritidsfond skal sikre at barn og unge får delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i kommunen vår!

Gratulera til Indrefjord gard som regionsvinnar av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge delte i dag ut pris under møte i Fylkestinget til Indrefjord gard for deira arbeid med å utvikle garden. Hyllestad kommune gratulerer familien så mykje med utmerkinga!

Resultata frå TV-aksjonen er klare, og me er fornøgd!

Men - hoppa det nok politikarar i havet?  Resultatet for Hyllestad kommune i innsamlingsaksjonen hamna på kr 81.282.  Samla for landet er det kome inn kr 273.747.956 til no.

Har du ledig bustad eller leiligheit for utleige?

Har du ledig bustad til ukrainske flyktningar?

Kommunestyret 2023-27

 

Tilbod om sorggruppe

Til deg som har mista ein nærståande

Høyring av lokal forskrift om gebyr for areal og byggesak

Hyllestad kommune legg forslag til ny lokal gebyrforskrift for areal og byggesak ut på høyring. Føremålet med ny gebyrforskrift har vore å tydeleggjere dei ulike oppgåvene kommunen har knytt til sakshandsaming etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova og matrikkellova, og kva kostandar dette medfører. Gjeldande forskrift blei vedteken i Hyllestad kommunestyre 09.12.2010.

Høyring av lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr

Hyllestad kommune legg forslag til ny lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr ut på høyring. Bakgrunnen for utarbeidinga av ny forskrift er at kommunen ynskjer ei forskrift som er betre tilpassa dagens forhold, og nytt lovverk. Gjeldande forskrift blei vedteken i Hyllestad kommunestyre 03.04.2001.

Informasjon om pasientreiser

Endeleg er ordning med pasientreiser på plass ved intern transport i kommunen.

Bruktbutikken i Staurdalen

Bruktbuktikken i Staurdalen held stengt i veke 29,30 og 31.