Nye Hyllestad skule

Grunnfjell AS er i gang med å sprenge vekk haugen på baksida av skulen.

Hyllestad Vekst på bedriftsbesøk

Hyllestad Vekst er på besøksreise til bedriftene i kommunen.

Prosjektet Hyllestad Vekst fase 3 «Eit godt liv i distrikta» er godt i gang!

Hovudmålet er å forsterke utviklingsevna til kommunen. Jobbe med å styrke næringsgrunnlaget, bidra til å sikre eksisterande arbeidsplassar og å etablere nye. Arbeide med grunnlag som gjer det attraktivt for etablerte å bli buande, samt til- og tilbakeflytting til kommunen. 

Asfaltering

Det vert gjennomført asfaltering på kommunale vegar i veke 46.  Asfalt Vest AS er tildelt oppdraget med å asfaltere Lekvavegen, Sognesjøvegen og nytt fortau til Hyllestad barnehage og Myklebustneset.

Nye Hyllestad Skule

Arbeidet med nye Hyllestad skule er godt i gang!

Visste du at Hyllestad kommune har eige fritidsfond?

Hyllestad kommune sitt fritidsfond skal sikre at barn og unge får delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i kommunen vår!

Kommunestyret 2023-27

 

Høyring av lokal forskrift om gebyr for areal og byggesak

Hyllestad kommune legg forslag til ny lokal gebyrforskrift for areal og byggesak ut på høyring. Føremålet med ny gebyrforskrift har vore å tydeleggjere dei ulike oppgåvene kommunen har knytt til sakshandsaming etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova og matrikkellova, og kva kostandar dette medfører. Gjeldande forskrift blei vedteken i Hyllestad kommunestyre 09.12.2010.

Høyring av lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr

Hyllestad kommune legg forslag til ny lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr ut på høyring. Bakgrunnen for utarbeidinga av ny forskrift er at kommunen ynskjer ei forskrift som er betre tilpassa dagens forhold, og nytt lovverk. Gjeldande forskrift blei vedteken i Hyllestad kommunestyre 03.04.2001.

Boligdugnaden.no – offentleg rettleiing til privatpersonar som skal leige ut

Krigen i Ukraina har sendt mange på flukt. Antal flyktningar som kjem til Norge gjer at behovet for utleiegboligar er stort.