Bustadtilskot til førstegangsetablerarar

Bustadtilskot kan bli gitt til privatpersonar som ønskjer å busetje seg i Hyllestad kommune, og som byggjer eller kjøper heilårsbustad.  Det kan verte gitt tilskot til kjøpesum for eksisterande bygg, eller byggjekostnader ved nybygg. 

Frå 1.1.2024 er tilskotet på 10 % av kjøpesum for privatpersonar under 45 år og 5 % for privatpersonar over 45 år. Tilskotet er maksimalt kr 250 000.

Kven kan søkje?

  • Privatpersonar som ønskjer å kjøpe eller byggje heilårsbustad som ikkje har eigd bustad i kommunen frå tidlegare. Tilskotet gjeld som hovudregel førstegongsetablerarar, men det vert også gjeve tilskot når det er meir enn 5 år sidan søkjar tidlegare har eigd bustad i Hyllestad.
  • Du som søkjar må vere folkeregistrert i kommunen på tidspunktet for utbetaling av stønad

Korleis kan du søke?

Sjekk først retningslinene om du er i målgruppa.
> Retningsliner for kommunalt bustadtilskot (PDF, 564 kB)

Søknadsskjema for bustadtilskot

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader vert handsama etter kvart som dei kjem inn.

Bindingstid

Tilskotet utløyser 10 års bindingstid (tid du må bu i Hyllestad) men med 10 % nedskriving av tilskotet kvart år.  Ved eit eventuelt sal av bustaden før det er gått 10 år, skal tilskotet betalast attende i svarsvar med kor mange år ein har budd i kommunen etter at ferdigattest/skøyte vart motteke.

Kvar vil du byggje og bu?

I Hyllestad finn du solrike og attraktive tomter fleire stader i kommunen. Det er kommunale byggefelt som er klargjort med veg, vatn og avløp til tomtegrensa, og private tomter rundt om i grendene i stort sett heile kommunen.

Kommunen har ledige og tilrettelagde tomter i tre kommunale byggefelt. Tomtene er svært attraktive, har flott utsikt, gode solforhold og har veg, vatn og avløp til tomtegrensa.

For dei som ønskjer større tomt enn dei som ligg i reguleringsplanen, er det mogleg å kjøpe to tomter ved sidan av kvarandre og slå desse saman til ei større tomt. Tomtene ligg i opparbeidde byggefelt på Sørbøvåg, Hyllestad og i Leirvik, og har storleik frå 1000 til 1300 m2. 

Hyllestad kommune ønskjer nye innbyggjarar velkomen, og satsinga på attraktive tomter kjem samstundes som kommunen har jobba mykje med nærings- og samfunnsutvikling dei siste åra. Om du tykkjer dette ser interessant ut, ikkje nøl med å kontakte oss.

Dei kommunale tomtene kostar 150.000 kroner + 20 kroner per m2.

Nedanfor finn du liste over bustadfelta med ledige tomter.  Områda er synt ved reguleringsplanane for områda.  

Salbuøyra

 

Myklebust

 

Øvre Heggebø

 

Eidsnesfeltet

 

Sørbøfeltet

 

Private bustadfelt

 

For meir informasjon om dei private tomtene, ta gjerne kontakt med dei nemnt over.

Det er og mange ledige hyttetomter i kommunen. Ta kontakt so kan me hjelpe deg.

 

Elin Garnes Solås
Kommunalsjef /HR-leiar
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 90 50 79 08
Gaute Lundeland
Kommunalsjef
Samfunnsutvikling og teknisk drift
E-post
Telefon 57 78 95 29