Høyring av lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr

Hyllestad kommune legg forslag til ny lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr ut på høyring.

Bakgrunnen for utarbeidinga av ny forskrift er at kommunen ynskjer ei forskrift som er betre tilpassa dagens forhold, og nytt lovverk.

Gjeldande forskrift blei vedteken i Hyllestad kommunestyre 03.04.2001.

Målsetjinga med arbeidet har vore å lage ei forskrift som er rettferdig, tydeleg og fleksibel.

Rettferdig: Gebyra skal spegle dei ulike brukargruppene sitt kostnadsnivå på best mogleg måte.

Tydeleg: Forskrifta skal vere lett å lese og handheve med klart og forståeleg språk utan uklare, eller vanskelege formuleringar.

Fleksibel: Forskrifta viser til årlege kommunestyrevedtak for gebyra sin storleik.

 

Formannskapet vedtok den 31.08.2023 å legge forslag til lokal forskrift for vatn- og avløpsgebyr for Hyllestad kommune ut på høyring.

Relevante dokument finn du nederst på sida.

 

Har du innspel?

Frist for å sende inn uttale er 20.10.2023 og kan sendast på e-post til postmottak@hyllestad.kommune.no, eller per post til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad.

Merk høyringssvar med saksnummer 22/713.

Det vert gjort merksam på at høyringsuttalar er offentlege, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Hyllestad kommune si heimeside i samband med at saka oversendast til politisk handsaming.

 

Har du spørsmål?

Dersom du lurer på noko, kan du ta kontakt med Gaute Lundeland på e-post gaute.lundeland@hyllestad.kommune.no eller telefon 57789529.

 

Dokument

Forslag til ny forskrift for vatn- og avløpsgebyr (PDF, 114 kB)

Høyringsbrev (PDF, 371 kB)