Kommunale utleigebustader

Du kan søkje om å få leige kommunal bustad.  

Kven kan få tilbodet?

Føremålet med kommunale bustader er å hjelpe med å kunne busette seg i eigen bustad.

Alle kan søkje om å få leige bustad.  Nokre av bueiningane er behovsprøvd, og vil kun tildelast til vanskelegstilte på bustadmarknaden.

Prioriteringsliste for tildeling:

  • Vanskelegstilte på bustadmarknaden (Husbanken sin definisjon på vanskeligstilte er personar og familiar som ikkje har moglegheit til å skaffe seg eller oppretthalde eit tilfredsstillande buforhold på eiga hand).
  • Flyktningar
  • Kommmunalt tilsette
  • Andre

Slik søkjer du 

Du loggar inn via ID-porten.  Har du ikkje elektronisk ID, ta direkte kontakt med kommunen.

Send inn søknad om kommunal bustad

Kor lang tid tek det å behandle søknaden?

Tildeling vil skje etter kvart som søknader kjem inn.  Har vi ledige bustader er sakshandsamingstida kort.

Kommunale bustader og husleigepris

Kommunale bustader
Bueining Stad Behovsprøvd
Nedre Heggebøen 30 Leirvik Nei
Nedre Heggebøen 32 Leirvik Nei
Nedre Heggebøen 34 Leirvik Nei
Nedre Heggebøen 36 Leirvik Nei
Nedre Heggebøen 2A Leirvik Ja
Nedre Heggebøen 2B Leirvik Ja
Nedre Heggebøen 4A Leirvik Ja
Nedre Heggebøen 4B Leirvik Ja
Nedre Heggebøen 10 Leirvik Ja
Nedre Heggebøen 12 Leirvik Ja
Myklebustlia 7A Hyllestad Nei
Myklebustlia 7B Hyllestad Nei
Myklebustlia 9A Hyllestad Nei
Myklebustlia 9B Hyllestad Nei
Myklebustlia 12 Hyllestad Ja
Myklebustlia 14 Hyllestad Ja
Myklebustlia 20 Hyllestad Ja
Ytre Bøvegen 25 Leirvik Nei
Ytre Bøvegen 29 Leirvik Nei
Elin Garnes Solås
Kommunalsjef /HR-leiar
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 90 50 79 08