OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Flyktning og integrering

Flyktningtenesta i Hyllestad kommune har ansvar for mottak, etablering og god integrering av nye flyktningar i kommunen.

Om flyktningtenesta

Flyktningstenesta hjelper mellom anna til med:

  • Å skaffe bustad
  • Etablering
  • Praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • Oppfølging av introduksjonsprogram i samsvar med integreringslova

Om busettingsarbeidet i Hyllestad kommune

Flyktningar som har fått opphald i Noreg skal busettast i ein kommune. Dette ansvaret ligg hos Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi), og kvart år oppmodar IMDi kommunane om å busette eit visst tal flyktningar. Oppgåva er frivillig, og det er kommunen sjølv som avgjer kor mange flyktningar ein ønskjer å busetje.

Hyllestad kommunestyre har gjort vedtak om å busette 45 flyktningar no i 2022.

For vaksne flyktningar i aldersgruppa 18- 55 år, skal kommunen leggje vekt på opplæring i norsk språk og samfunnsliv og gje moglegheit for språk- og arbeidspraksis slik at ein på kort eller lengre sikt kan gå inn i ordinært arbeidsliv. Den overordna målsetjinga er at ein skal delta i det ordinære vaksenlivet og dermed klare seg sjølv. Ved å gjere vedtak om busetting, har kommunen forplikta seg på å gje tilbod om introduksjonsprogram i samsvar med integreringslova.

Korleis kan du bidra?

Hyllestad kommune ønskjer at du som er engasjert og som ænskjer å gjere ein skilnad, set ditt preg på denne viktige samfunnsoppgåva i lag med kommunen. Vi håpar at vi i fellesskap kan finne fram til gode idéar om møteplassar, aktivitetar og anna som gjer at flyktningane kjenner seg velkomne i kommunen vår og vert ein del av lokalsamfunnet.

  • Er du privatperson eller lag/organisasjon som ønskjer å bidra som fadder/ med sosiale aktivitetar?
  • Er du arbeidsgjevar som ynskjer å gje tilbod om språk-/ arbeidspraksis?
  • Ønskjer du å bidra på andre måtar?
Til toppen