Fiber

Hyllestad kommunestyre har vedteke at det skal betalast eit innbyggjarbidrag for bustadar og bedrifter som vil kople seg til breidband/fiber. Innbyggjar - og bedriftsbidrag, for 2024 kr 8750,- vert fakturert direkte frå kommunen når det føreligg melding om påkopling.

Espelandsområdet

NKOM- søknad er innvilga og gjev omlag 2 millionar i offentleg støtte.  Anbodsrunde er i gang, og forventa tildeling er april 2022.  Oppstart hausten 2022 og ferdigstilling hausten 2023.

Enivest sin status for prosjektet kan du lese her:

Fiber - Espelandsområdet

 

Rysjedalsvika, Nesje, Sognnes, Indrefjord og Kolgrov

NKOM- søknad er innvilga og gjev omlag 2 millionar i offentleg støtte. Anbodsrunde er i gang og forventa tildeling er april 2022. Oppstart hausten 2022 og ferdigstilling hausten 2023.

Enivest sin status for prosjektet kan du lese her:

Fiber - Rysjedalsvika til Kolgrov

 

Skiveneset

Enivest har etablert fiber på Skiveneset, og alle kundar som har bestilt dette er tilkopla. Om du ynskjer å kople deg til, bestiller du dette direkte frå Enivest.

 

Brendsdal

Enivest har etablert fiber i Brendsdal, og alle kundar som har bestilt dette er tilkopla. Om du ynskjer å kople deg til, bestiller du dette direkte frå Enivest.

 

Vassenden, Horne, Høydal, Sundbotn, Skifjorden og Porten

Områda er ferdig kartlagde av kommunen, og ein vil her søke midlar til breibandutbygging så snart dei vert lagt ut.

 

Mobilutbygging

Kommunen er pådrivar for eit par mobilutbyggingsprosjekt av Telenor, og har sendt førespurnad om ny sentral på Sørbøvåg som har manglande dekning på mobilnettet.

For Leirvikområdet har Telia søkt om og få sette opp ny mast og sendar. Byggeløyve er godkjent men Hyllestad kommune er ikkje kjende med når den vert montert.

 

Kontakt og tilbakemeldingar

Ta gjerne kontakt for informasjon, innspel og tilbakemeldingar, vi vil gjerne høyre frå dykk.

Ring 57789500 eller send epost til postmottak@hyllestad.kommune.no 

Rolf Hatlem
Prosjektleiar
E-post
Telefon 57 78 95 37
Mobil 99 28 14 04