Søk fritidsfondet om støtte til å delta i fritidsaktivitetar

Hyllestad kommune sitt fritidsfond skal sikre at barn og unge får delta på ulike organiserte fritidsaktivitetar i kommunen vår.

Hyllestad kommune har oppretta Fritidsfondet for å sikre at barn og unge frå familiar med svak økonomi kan søkje om stønad til organiserte fritidsaktivitetar.  Det er ei tillitsbasert ordning utan krav til dokumentasjon av din økonomiske situasjon.

Kva kan du søkje om støtte til?

  • Medlemskontingent i ulike lag og organisasjonar
  • Trenings- og aktivitetsavgift 
  • Kulturskuleavgift
  • Lisensar
  • Eigendel for turar, treningsleirar, deltaking på stemner, cup m.m.
  • Eventuelt andre ting som vil bli vurdert nærare

Kven kan søkje?

Ordninga gjeld for barn mellom 5 og 18 år som er busett i Hyllestad kommune.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, det kan søkjast om stønad gjennom heile året.  Alle søknader vert handsama konfidensielt.

Klage

Du har rett til å klage på veddtaket, klagefristen er tre veker etter at du mottak vedtaket skriftleg.

Hildegunn Hatlem
Kommunalsjef
Oppvekst, kultur og idrett
E-post
Telefon 57 78 95 03
Mobil 95 88 99 97