Tillitsvalde, verneombod og arbeidsmiljøutvalet

Verneombod og arbeidsmiljøutval

Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som vedkjem arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er eit samarbeidsutval og har som oppgåve å arbeide for å betre arbeidsmiljøet på ein arbeidsplass.

Verneombod i Hyllestad kommune

Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som vedkjem arbeidsmiljøet. Verneombodet skal sjå til at verksemda er innretta og vedlikehalden, og at arbeidet blir utført på ein slik måte at omsynet til arbeidstakar sin tryggleik, helse og velferd er ivaretatt. Verneombod er regulert i Arbeidsmiljøloven kapittel 6.

Verneombod
Verneområde Namn Telefon
Hovudverneombod Frøydis Hauge Folkestad 920 96 682
Omsorgstenestene Unni Kvellestad Akse 954 01 695
Barnehagen Aud Irene Solhaug 970 96 993
Skulen Linn Margrethe Strandos 992 50 839
Kontor og administrasjon Rune Thorsnes 952 00 568
DV-avdelinga Jan Helge Hjelmeland 414 59 276
Kulturskulen Føl fysisk arbeidsplass
Reinhald Føl fysisk arbeidsplass
Brannvernet Kurt Kjos 957 23 089

 

Etiske retningsliner for verneomboda

> Etiske retningslinene for verneomboda (PDF, 340 kB)

 

Arbeidsmiljøutvalet i Hyllestad kommune

 

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er eit samarbeidsutval og har som hensikt å betre arbeidsmiljøet.  I AMU er det like mange representantar frå arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida.  AMU deltek i planlegging og organisering av HMS-arbeidet.  

 

Hyllestad arbeidsmiljøutval består av 6 personar, 3 frå arbeidsgjevarsida og 3 frå arbeidstakarsida.
Leiarfunksjonen rullerer mellom "sidene" annakvart år, for 2022 og 2023 er det arbeidstakar sida som har leiarvervet v/Frøydis Hauge Folkestad.

 

Alle tilsette har høve til å sende inn saker til AMU, direkte til leiar i AMU eller via næraste leiar eller verneombod.  

 

Tillitsvalde 

Hyllestad kommune har fleire fagorganisasjonar, og dei som har tillitsvalde i organisasjonen er:

  • Fagforbundet
  • Fellesorganisasjonen (FO)
  • NITO
  • Norsk sjukepleiarforbund
  • Utdanningsforbundet
  •  

Meir informasjon om kven som er tillitsvald vil du finne på dei ulike arbeidsplassane.

Elin Garnes Solås
Kommunalsjef /HR-leiar
Sentraladministrasjonen
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 90 50 79 08
Gjermund Flage
Kommunedirektør
E-post
Telefon 57 78 95 46
Mobil 93 21 87 80