Krise- og beredskapseliinga

Den kommunale beredskapsleiinga har ansvar for å koordinere Hyllestad kommune sine ressursar i samband med større ulykker, naturkatastrofar, svikt i viktige samfunnsfunksjonar med vidare.

Beredskapsleiinga vert kalla saman dersom det oppstår hendingar eller situasjonar som den ordinære redningstenesta (brann- og redningstenesta, ambulanse og politi) treng hjelp til å handtere.

Kommunen si kriseleiing

Ordførar
Kommunedirektør (leiar)
Assisterande kommunedirektør
Leiar sentraladministrasjonen
Drift- og vedlikehaldsleiar
Ingeniør plan og utvikling

Andre aktørar vert kalla inn etter behov, dette kan vere både interne personar og eksterne ressursar som politi, Sivilforsvaret, Røde Kors Hjelpekorps med vidare.

Gjermund Flage
Kommunedirektør
E-post
Telefon 57 78 95 46
Mobil 93 21 87 80
Kjell Eide
Ordførar
E-post
Telefon 99 27 19 00
Mobil 99 27 19 00