Ynskjer du å utdanne deg til helsefagarbeidarar?

Enten du har erfaring frå helsesektoren eller ikkje, enten du er norsk- eller framandspråkleg, kan du starte på ei modulbasert utdanning, der du tek det du treng/manglar for å kunne nå fagbrevet.

Eit slikt tilbod startar opp på Dale vidaregåande skule den 19. august 2024.

 

Modul 1: samfunnsfag og norsk, vil bli gjennomført på torsdagar og fredagar.

Modul 2 og 3: helsefag, vil bli gjennomført på onsdagar.

Det vert laga periodeplanar slik at dei som har fått godskrive kompetansemål, kan delta på den undervisninga dei har behov for.

 

Studieåret startar med ein kartlegging av realkompetanse og ein kan velje å ta den modulen ein manglar og  få godskrive praksis frå tidlegare.

Alle får individuell oppfølging både på skulen og i bedrift.

 

Tilbodet er heilt nytt og skulen vil saman med studiegruppa tilpasse gjennomføringa

 

For meir informasjon, ta kontakt med Dale VGS tlf. 57637000.