Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Transporttenesta for funksjonshemma (TT-tenesta)

Transportteneste for funksjonshemma, TT-ordninga, er eit tilbod om drosjetransport til personar busett i Sogn og Fjordane som grunna varig funksjonshemming har store vanskar med å nytte ordinære kollektive transportmiddel. Transporttilbodet skal bidra til at dei skal kunne leve eit så aktivt liv som mogleg.

TT-kortet kan berre brukast til lokale fritidsreiser, og ikkje til sjuketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som folketrygda dekkar.  Du kan lese meir om ordninga i Retningsliner for TT-ordninga i Sogn og Fjordane.

Du må fylle ut eit søknadsskjema for å bli godkjent som brukar av TT-ordninga.
Saman med søknaden må du legge ved ei legeerklæring.

Søknadsskjema TT-ordninga

Legeerklæringsskjema

 

Søknader kan sendast til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad eller på e-post til postmottak@hyllestad.kommune.no

Kaja Bruaas
Økonomirådgjevar
E-post
Telefon 57 78 95 11