Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Sosiale tenester i NAV Hyllestad

NAV Hyllestad sin kontaktinformasjon:

  • Besøksadresse:  NAV Hyllestad, bankbygget, Lifjordvegen 9, eigen inngang.
  • Ope mandag, tysdag og torsdag 10:00 - 14:00 (timeavtalar utanom opningstida)
  • Telefon:  55 55 33 33 mellom kl. 08:00 - 15:30.
  • E-post: nav.hyllestad@nav.no
  • Nettside:  www.nav.no

 

På NAV Hyllestad kan du få følgjande tenester:

  • Råd og rettleiing dersom du har vanskar med økonomi, gjeld, bustad, helse, familieforhold eller anna.
  • Økonomisk sosialhjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.
  • Mellombels bustad dersom du er i ein situasjon der du ikkje klarar å skaffe deg dette sjølv.
  • Individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester saman med andre instansar.
  • Kvalifiseringsprogram dersom du har nedsett arbeids- og inntektsevne, og ikkje har rett til ytingar etter folketrygdlova eller arbeidsmarknadslova. 

Korleis søkje?

Søknad om alle tenester må vere skriftleg.  NAV-kontoret kan hjelpe deg med å skrive søknaden dersom du har vanskar med dette.

Alle som søkjer om sosiale tenester får ei individuell samtale der vi kartlegg behov for tenester.

 

Gjeldsrådgjeving

 

Dersom du har økonomiske problem kan du òg ringe:

> Økonomirådstelefonen i NAV - ring 800GJELD 

> Chat med NAV om økonomiske problem.

Her får du enkle råd og hjelp til sjølvhjelp. 

Det er gratis å ringe frå fasttelefon.  Ringer du frå mobiltelefon, kan vi ringe deg tilbake om du ønskjer det.

Kontakt

NAV Hyllestad

NAV Hyllestad

Bankbygget
Telefon : 55 55 33 33
E-post :