Vaksenopplæring ved Hyllestad opplæringssenter

Karlita Pava Hyllestad opplæringssenter held til i 2. høgda i Leirvik Senter. Vi tilbyr undervisning i:

  • norsk- og samfunnsfag for vaksne innvandrarar
  • grunnskule for vaksne
  • grunnskule tilpassa einslege mindreårige asylsøkjarar 

Undervisninga skjer primært på dagtid, måndag, tysdag, onsdag og fredag. Det blir arranget kurs på kveldstid, når etterspurnaden er stor nok (minimum 8 deltakarar).

Du søkjer om undervisning via vår søknadsportal.

Innvandrarar som ønskjer å søkje om permanent opphaldsløyve eller norsk statsborgarskap, har rett og plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap med minimum 600 timar. Opplæringa er gratis for dei med rett.

For dei som ikkje har rett på gratis undervisning, har vi sett ein timesats på 40 kr. pr. time. Kostnader til læremiddel og oppmelding til prøve kjem i tillegg.

Kontakt

Mette Helgesen

Leiar for flyktningteneste og vaksenopplæring
Telefon : 92209179
E-post :