Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Skulefritidsordning

Hyllestad skule tilbyr skulefritidsordning (sfo)for elevar i 1.-4.kl. og born med særskilde behov på 1.-7. årssteg. Hyllestad skulefritidsordning skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gje barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gjevast gode utviklingsvilkår. Oppl.lova § 13-7.  Sfo har base i klasserommet til 1.kl.
 

Skulefritidsordninga ved Hyllestad skule er open heile året med unntak av romjul, dei tre dagane før påske og fire veker om sommaren.

SFO-leiar har pedagogisk utdanning og er ansvarleg for innhald og rutinar i tilbodet. Onsdagar vert det lagt opp til ulike aktivitetar og turar.

Søknadsfrist for hovudopptaket er 15.mars kvart år, men det er høve til å søkje heile året. Det er oppseiingstid på 1 månad.

Plassen gjeld t.o.m. 4.kl. dersom sluttdato ikkje er spesifisert.

Du finn søknadsskjema her:

Her klikkar du deg rett inn i søkjarportalen vår.

Opningstider

Måndag, tysdag, torsdag og fredag: Kl. 07.00-08.50 og 14.35-16.00. Onsdagar frå kl. 07.00-16.00. 

Prisar:

Frå 01.01.2019 gjeld fylgjande gradert betalingssatsar (pr. månad):

1-7 timar pr.veke: 1185 kr (1000 kr for einsleg forsytar)

8-14 t. : 1770 kr (1550 kr for einsleg forsytar)

15--> t. : 2250 kr (1975kr for einsleg forsytar)

Merk dykk at onsdagar er opningstida 07.00-16.00, noko som utløyser halv plass 8-14 t. veke.

Det vert gitt søskenmoderasjon på 30% for barn nr. 2.

Når ein reknar ut kva plass føresette skal fakturerast for er det opningstida dei aktuelle dagane borna er påmelde ein går ut i frå. 

Sommar-sfo

Sommaren 2019 tilbyr vi sommar-sfo i veke 26, 27, 32 og måndag, torsdag og fredag i veke 33. 

Nytt Sfo-år startar 19.08.19.