Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Skulefritidsordning

Hyllestad skule tilbyr skulefritidsordning (SFO) for elevar i 1. - 4. klasse og born med særskilde behov på 1. - 7. årssteg. Hyllestad skulefritidsordning skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gje barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gjevast gode utviklingsvilkår. Oppl.lova § 13-7.  SFO har base i klasserommet til 1. kl.
 

Skulefritidsordninga ved Hyllestad skule er open heile året med unntak av romjul, dei tre dagane før påske og fire veker om sommaren.

SFO-leiar har pedagogisk utdanning og er ansvarleg for innhald og rutinar i tilbodet. Onsdagar vert det lagt opp til ulike aktivitetar og turar.

Søknadsfrist for hovudopptaket er 15. mars kvart år, men det er høve til å søkje heile året. Det er oppseiingstid på 1 månad.

Plassen gjeld t.o.m. 4. kl. dersom sluttdato ikkje er spesifisert.

Du finn søknadsskjema her:

Her klikkar du deg rett inn i søkjarportalen vår.

Opningstider

Måndag, tysdag, torsdag og fredag: Kl. 07.00 - 08.50 og 14.35 - 16.00.
Onsdagar: Kl. 07.00 - 16.00. 

Prisar

Frå 01.01.2020 gjeld fylgjande betalingssatsar (pr. månad):

SFO-tilbod 2020

2020
(einsleg forsytar)

  Korttidsopphald, 1-7 t/v kr. 1 209 kr. 1 020
  Halv plass, 8-14 t/v kr. 1 805 kr. 1 581
  Heil plass, frå 15 t/v kr. 2 295 kr. 2 015

 

Merk dykk at onsdagar er opningstida kl. 07.00-16.00, noko som utløyser halv plass 8-14 timar pr. veke.

Det vert gitt søskenmoderasjon på 30% for barn nr. 2.

Når ein reknar ut kva plass føresette skal fakturerast for er det opningstida dei aktuelle dagane borna er påmelde ein går ut i frå. 

Sommar-SFO

Sommaren 2020 blir det ikkje tilbod om SFO grunna få påmelde born.

 

Nytt SFO-år startar 17.08.20.