Finn viktig informasjon om:

 

Velkommen til Hyllestad skule!

Vår visjon: Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik!

Dagsrytme

SFO på Hyllestad skule opnar kl. 07.00 kvar dag. Borna er på SFO til skulen startar kl. 08.50. Dei et frukost kl. 08.00. Etter skuletid kl. 14.35 går elevar med SFO-plass tilbake til SFO-rommet og har moglegheit å vere der til kl. 16.00. 

Læringsmiljø og satsingsområder

Skulen legg vekt på å skape eit triveleg og godt læringsmiljø både inne og ute. Vi har fokus på god klasseleiing, og varierte arbeidsmetodar. Vi ynskjer å ha meir praktisk arbeid for elevane våre, både i, og utanfor klasserommet. Vi har også fleire alternative læringsarenaer i nærmiljøet, mest kjent er Kvernsteinsparken. Kvernsteinsparken og skulen samarbeider også komande skuleår om å gi 7.kl. undervisning i parken ein halv dag for veka. Dette tilbodet startar i veke 42.

Som satsing framover har Hyllestad skule fylgjande tre satsingsområde på utviklingsplanen:

1) Inkluderande skulemiljø

2) Vurdering for meistring

3) Arbeid med nye fagplanar

Læringsresultat

Undersøkingar og statistikk syner at elevane sitt læringsutbytte er godt, og at trivselen ved skulen er bra. Skulen skal arbeide systematisk og utan avbrot for at alle elevar skal ha det trygt og godt på skulen (gjeld òg leksehjelp og SFO). Her er elevrådet ein viktig bidragsytar. Det er viktig med elevmedverknad, noko både elevar og vaksne må jobbe med. 

Det er viktig med eit konstruktivt og godt samarbeid mellom elevar, foreldre, rådsorgan og skule. Foreldra skal ha ei aktiv rolle. Om det oppstår ei hending der ein elev kjenner seg krenka, oppfordrar vi sterkt til tett dialog (last ned informasjonsskriv til føresette). (DOCX, 46 kB) 

Fysisk aktivitet, symjing og kroppsøving

Vi har gode og flotte fasilitetar i Hyllestadhallen som ligg like ved skulen, her kan ein trimme, synge, male, teikne, spele biljard, lage mat og vere sosial for å nemne noko. Om lag det einaste ein ikkje kan gjere der er å symje. Vi held fram samarbeid med Lavik symjehall der vi i fleire år har kjøpt symjetider for å få dekke kompetansemåla. Skuleåret 2020-2021 blir det symjeundervisning om tysdagane. Dette vil starte over nyttår.

Læringsplattform

Skulen brukar læringsplattforma it's learning, men kjem gradvis til å gå over til Skooler i løpet av hausten -20. Først ut er 1. klasse og 5. klasse. Dette vil de få informasjon om etter kvart. Systema er ganske like, så det kjem sannsynlegvis til å gli lett. Alle tilsette, elevar og føresette skal eigne brukarnamn og passord.

Leksehjelp

Vi tilbyr leksehjelp for elevane i 6. - 9. klasse to timar for veka, i år er dei lagt på måndagar og onsdagar.

 

Har de spørsmål? Kontakt oss på tlf.nr. 57789550, evt. direkte til rektor Kristin Eimind på tlf. 57789553. 

Hyllestad skule og sfo
Lifjordvegen 6, 6957 Hyllestad
E-post
Telefon 57 78 95 00

 

Kristin Eimind
Rektor
E-post
Telefon 57 78 95 53