Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Kommuneplan for Hyllestad kommune 2018 - 2030

Arbeidet med revidering av kommuneplanen starta hausten 2016. Ein starta då med å revidera den kommunale planstrategien.Den vart då endeleg vedtatt i kommunestyret 26.04.17. Våren 2017 vart det arbeida med samfunnsdelen for kommuneplanen.

Utkast til planprogram for samfunnsdelen var oppe til planforum for revidering i mars 2017, for å sikre god samhandling med Fylkesmann og Fylkeskommune. Dokumentet vart vidare behandla i formanskapet 20.04.17, der det vart vedteke å ligga samfunnsdelen ut på høyring og varsling om planoppstart. Planprogrammet til Samfunnsdelen låg ute til høyring i perioda 25.04.06 - 04.06.17.

Planprogrammet vart revidert ut ifrå dei merkandar som kom inn, og gjort klar for endeleg vedtak i kommunestyret 22.06.17.

Utkast til samfunnsdelen vart arbeida med gjennom haust og vinter 2017, før ein hadde framlegg ute på høyring våren 2018 og vedtak i kommunestyret 14.06.18. I denne perioda vart det gjennomført høyringsruner både i interne sektorar og eksternt. Den eksterne runda inviterte til samarbeid  i folkemøte og separate møte med lag og organisasjoner.