Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Brann og feiing

 

 

Eininga plan og utvikling har ansvaret for brannvern, feiing og forureining.

Brannvernet er delt i dei to avdelingane beredskap og førebyggjande. Hovudoppgåva er å førebyggje mot brann for å hindre at liv og verdiar får tapt. Brannstasjonen er lokalisert på Hyllestad, med adresse Myregjerde.

 

Brannberedskap

Brannvesenet skal på kort varsel rykka ut ved brann, trafikkuhell, redning på sjø og vatn, oljesøl og andre akutte samfunnsoppgåver. Brannvesenet har helgevakt og deltidstilsett utkallingsmannskap.

Førebyggjande brannvern

Førebyggjande avdeling har som hovudoppgåve å førebyggja brann og andre ulykker. Førebyggjande tiltak kan vere alt frå tilsyn, tiltak mot risikoobjekt og til informasjon retta mot innbyggjarane i kommunen.

I løpet av året arrangera vi ei rekkje informasjonstiltak og brannvernskampanjar, samt Open brannstasjon ein dag i året. Brannvesenet bistår med kurs og seminar for organisasjonar, bedrifter, institusjonar, skular, barnehagar, velforeiningar og andre.

Feiarvesenet

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er feiarvesenet si hovudoppgåve. Feiarvesenet skal også føre tilsyn med eldstader, sløkkemiddel, varslingsanlegg og rømmingsvegar i alle private bustadar.

Neste feiing : 2017

Neste tilsyn : 2019

Akutt forureining:

Hyllestad kommune har sin bereskap til akutt forureining gjennom IUA Bergen.  

Atle Tonning
Varabrannsjef
Telefon 975 30 458