Hyllestad omsorgsenter Eiklund

Hyllestad omsorgsenter Eiklund har 22 sjukeheimsplassar med tilbod om langtidsplass, korttids- og rehabiliteringsopphald og avlastningsopphald. Omsorgsenteret har eigen avdeling for demente med 8 plassar. Dagsentertilbod tysdag og fredag. Omsorgsenteret har eige kjøkken og vaskeri. 

Hyllestad omsorgsenter Eiklund (Hyllestad kommune) - Klikk for stort bilete

Eigenbetaling

Det er eigenbetaling for opphald i institusjon som er fastsett i statleg forskrift.

For langtidsopphald kan det av inntekter inntil grunnbeløpet i Folketrygda (G), frå trekt eit fribeløp på kr 7.500 pr år (pr 2015),  krevjast betalt 75 % årleg.

Av inntekter utover G betalast 85 % , likevel avgrensa slik at bebuaren har att 25 % av G i tillegg til fribeløpet til eige bruk. Som inntekt reknast årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre trygdeytingar, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leigeinntekt, renter og anna avkastning av formue etter frådrag av skatt og gjeldsrenter. 

Bebuar som, utan sjølv å ønskje det, blir lagt på dobbeltrom, skal tilståast eit fribeløp på kr 36.200 pr år. Korttidsopphald kostar i 2015 kr 147 pr døgn, dag-/nattopphald kr 77.

Dei statlege satsane blir regulert årleg. Eigenbetalinga blir elles regulerast  per 1. mai og etter kvart skatteoppgjer. Det er ikkje eigenbetaling for dagsentertilbodet og for reine avlastningstilbod for pårørande.

 

Korleis søkje ?

Du må søkje skriftleg om plass/opphald.

Søknadsskjema finn du her Søknadskjema

Du kan òg ringe til Hyllestad omsorgsenter Eiklund på telefon 577 89 600 og be om å få tilsendt skjema.

Søknaden sendast til Hyllestad kommune, Hyllestad omsorgsenter Eiklund, 6958 Sørbøvåg.

 

For nærare informasjon, kontakt leiar omsorgsenter Liv Hilde Robinson på telefon 57789600 eller 57789603.

 

Kontakt

Hyllestad omsorgsenter  Eiklund

Hyllestad omsorgsenter Eiklund

$(TITTEL)
Telefon : 57789600
E-post :

Hege Solberg

Helse- og omsorgssjef
Telefon : 577 89 515
E-post :