Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Næringsutvikling

Kommunalt Næringsfond Hyllestad

Treng du støtte til etablering, investering eller bedriftsutvikling? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i kommunen?

Hyllestad kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Hyllestad kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen. 

Støtteordningar:

  • Investeringstilskot: tilskot til investering i bygg, maskiner og utstyr
  • Bedriftsutviklingstilskot: tilskot til utviklingskostnader, både ved etablering og utvikling av verksemd
  • Tilskot til tiltaksapparat og kunnskapsretta infrastruktur: tilskot til regionalt samarbeid, etableraropplæring, samarbeid skule/næringsliv og lokale analyser og utgreiingar.
  • Arrangementstøtte: tilskot til arrangement som har som mål å marknadsføre og utvikle kommunen.

Støtte frå fondet vert gjeve som tilskot.

Søknader til næringsfondet vert løpande behandla gjennom året.

 

Regionalforvalting.no

Alle søknader skal leverast elektronisk på nettsida www.regionalforvaltning.no Godt gjennomarbeidde søknader oppnår det raskaste og beste resultatet.

 

Dersom det er første gongen du søkjer Næringsfondet må du først registrere bedrifta, organisasjonen eller deg sjølv. Dette gjer du i menyen til venstre på Regionalforvaltninga si heimeside. Etter du har logga inn, klikka på "Ny søknad" og valt fylke, skal du velje støtteordning. Her vel du "Kommunalt Næringsfond Hyllestad"


Kontaktinformasjon for næringsfondet

Ta gjerne kontakt med oss før du sender søknaden din.

Kontaktperson:

Laila Johannessen, e-post: laila@emal.no. Mobil 95 22 48 46