Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Tilskotsmidlar

Spelemidlar (tippemidlar) er den støste finansieringskjelda for utvikling av anlegg for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og bygging av kulturbygg. I tillegg til spelemidlar så det ei rekkje andre tilskotsordningar retta mot frivillig arbeid gjennom lag- og organisasjonar, sjå snarvegar i høgremargen.

Det er kulturavdelinga i kommunen som administrerer søknader for ordningane om spelemidlar. Ta kontakt for å få oppretta anleggsnummer til dykkar prosjekt. Det må vere på plass før det er muleg å søkje om spelemidlar.

Spelemidlar til anlegg:

Fylkeskommunen forvaltar og fordeler spelemidlar frå Kulturdepartementet til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane. Regional plan for kultur 2019 - 2027 har føringar for kommunane i Sogn og Fjordane.

Det er eit krav at anlegg skal vere prioritert i kommunen sitt handlingsprogram for anlegg. Denne er under revisjon i 2020, men alle innspel og søknader som kjem inn innan fristen 01.10. vert tekne med og vurdert.

Kommunane sin anleggspolitkk vert styrt av nasjonale- og regionale føringar. Derfor er det lurt å setje seg inn i regjeringa sin anleggspolitikk og Vestland Fylke sin anleggspolitikk.

Søkadsskjema og rettleiing for utfylling av desse finn du på www.anleggsregisteret.no

Søknadsfrist til kommunen er 01.10.

 

Spelemidlar til Kulturbygg:

Informasjon om ordninga og retningsliner for søknad finn ein på Vestland Fylke si side om kulturutvikling.

For å kunne søkje om kulturbyggmidlar så må tiltaket først meldast inn til kulturavdelinga i Hyllestad, og det må opprettast eit anleggsnr. på tiltaket.

Etter at tiltaket har fått eit anleggsnr. skal søknader utformast og leverast elektronisk via anleggsregisteret. Frist til kommunen er 01.03. kvart år. Kommunen skal gå igjennom søknaden og sjekke at den er formelt i orden og gje uttale til behovsvurderinga. Dersom kommunen mottek fleire søknader så skal det gjerast ei politisk prioritering. Kommunen har frist 30.04. med å sende søknaden vidare til Vestland Fylke.

Kontakt

Sigrid Solberg

Sigrid Solberg

Biblioteksjef/kulturkonsulent
Telefon : 57789541
E-post :

Kari Elin Virkesdal

Sekretær
Telefon : 57789551
E-post :