Tilskotsmidlar

Spelemidlar (tippemidlar) er den støste finansieringskjelda for utvikling av anlegg for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og bygging av kulturbygg. I tillegg til spelemidlar så det ei rekkje andre tilskotsordningar retta mot frivillig arbeid gjennom lag- og organisasjonar, sjå snarvegar i høgremargen.

Det er kulturavdelinga i kommunen som administrerer søknader for ordningane om spelemidlar.

Spelemidlar til anlegg:

Fylkeskommunen forvaltar og fordeler spelemidlar frå Kulturdepartementet til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane. Regional plan for kultur 2019 - 2027 har føringar for kommunane i Sogn og Fjordane.

Det er eit krav at anlegg skal vere prioritert i kommunen sitt handlingsprogram for anlegg, som er ein del av Hyllestad sin kommunedelplan "For fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019".

Vi oppmodar alle som har tenkt å søkje om å delta på Fylkeskommunen sit spelemiddelkurs. Det er svært viktig at alle formelle krav til søknad og vedlegg vert imøtekomne. Deltaking på spelemiddelkurs gjer søkjar tryggare i denne prosessen og det er større sjanse for at søknaden blir godkjent.

Søkadsskjema og rettleiing for utfylling av desse finn du på Kulturdepartementet sine sider for spelemiddelsøknader og anleggssøk, www.idrettsanlegg.no. Søknadsfrist til kommunen er 01.10.

Spelemidlar til Kulturbygg:

Informasjon om ordninga og retningsliner for søknad finn ein på Vestland Fylke si side om kulturutvikling.

For å kunne søkje om kulturbyggmidlar så må tiltaket først meldast inn til kulturavdelinga i Hyllestad, og det må opprettast eit anleggsnr. på tiltaket.

Etter at tiltaket har fått eit anleggsnr. skal søknader utformast og leverast elektronisk via anleggsregisteret. Frist til kommunen er 01.03. kvart år. Kommunen skal gå igjennom søknaden og sjekke at den er formelt i orden og gje uttale til behovsvurderinga. Dersom kommunen mottek fleire søknader så skal det gjerast ei politisk prioritering. Kommunen har frist 30.04. med å sende søknaden vidare til Vestland Fylke.

Kontakt

Sigrid Solberg

Sigrid Solberg

Biblioteksjef/kulturkonsulent
Telefon : 57789541
E-post :
 Gjermund Flage

Gjermund Flage

Ass. kommunedirektør
Telefon : 57789546
E-post :