Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den lokale koronatelefonen 908 19 356 (ope kvardagar 08:30 - 13:30) eller nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.

 

 

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2019

Klikk for stort bileteUtsikta frå Hesjetinden Sigrid Solberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet gjer godt for kropp og sjel. Regelmessig aktivitet kan utvikle og halde ved like funksjonsdugleiken vår. Fysisk aktivitet gjev overskot, auka arbeidskapasitet, psykisk velvære, auka sjølvstende for dei med hjelpebehov og det førebygger ei rekke livsstilssjukdomar.

Nasjonale styresmakter tilrår at barn- og unge er fysisk aktive minst 60 min. kvar dag og at vaksne er aktive minst 30 min. dagleg.

Vi ønskjer at innbyggarane skal ha gode levekår, og at dei skal ha ei positiv oppleving av eige liv og helse. Fysisk aktivitet bidreg til dette, og vi er opptekne av at det gjeld alle innbyggjarane.  Visjonen for denne perioden er: Fysisk aktivitet for alle

For å kunne arbeide mot visjonen er vi avhengige av engasjerte lag og organisajonar, i eit godt samspel med kommunale tenester.

Hovudmål:

Hyllestad kommune skal stimulera og legge til rette for at alle innbyggjarane har kunnskap om viktigheita av fysisk aktivitet, og høve til å utøva fysisk aktivitet ut frå kvar enkelt sine føresetnader.

Delmål, aktivitetar:

 • Alle under 18 år er fysisk aktive minimum 60 minutt kvar dag
 • Alle over 18 år er fysisk aktive minimum 30 minutt kvar dag.
 • Hyllestad skule har trygg skuleveg og flest mogeleg syklar eller går til skulen.
 • Fleire av innbyggjarane nyttar naturen som arena for fysisk aktivitet, og det blir etablert fleire organiserte friluftstilbod
 • Aktivitetsskapande nærmiljøanlegg blir etablert i buområde
 • Hyllestad kommune byggjer fleirbrukshall for å skape gode rammer for fysisk aktivitet, men der å skape ein sentral møteplass for innbyggjarane også er ei viktig målsetjing.
 • Hyllestad kommune må samarbeida med lag og organisasjonar om å utvikla gode rutinar for å informera innbyggjarane om eksisterande aktivitetstilbod i kommunen.
 • Alle innbyggjarane i Hyllestad har god kunnskap om fysisk aktivitet og veit gevinsten ved å vere fysisk aktiv.
 • Alle som bidreg til å gjere andre aktive, har høg kunnskap om det å vere aktiv, aktivisere andre og å inkludere andre. Det er særleg viktig å få til lågterskeltilbod, der barrieren for å vere fysisk aktiv blir redusert.

Delmål, handlingsprogram anlegg:

 • Få til ei planlagt og målretta utbygging av anlegg som er tilrettelagt for idrett, friluftsliv og kulturaktivitetar. Sikre naudsynt areal for leik, idrett og friluftsliv.
 • Leggje til rette for at idrettsanlegg vert utvikla i nær forståing med idretten sine behov og prioriteringar.
 • Vere grunnlag for søknad om statlege spelemidlar.
 • Vere grunnlag for søknad om statlege midlar til kulturbygg.
 • Avklare eigarar sitt ansvar ved utbygging og drift av bygg og anlegg.
 • Vere reiskap for budsjett- og økonomiplanarbeidet i kommunen.

 

Spelemidlar

 

Fylkeskommunen forvaltar og fordeler spelemidlar frå Kulturdepartementet til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane. Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 - 2017 har føringar for kommunane i Sogn og Fjordane.

 

Det er ei målsjetinga at spelemidlane vert fordelt slik:

15 % til nærmiljøanlegg

55 % til anlegg styrt av regional plan

30 % til ordinære anlegg styrt av kommunale planar

Fleirbrukshall og symjehall er døme på anlegg som vert styrt av regional plan.

Søknader  om spelemidlar skal sendast til Hyllestad kommune innan den 01.10. kvart år.

 

Søkadsskjema og rettleiing for utfylling av desse finn du på Kulturdepartementet sine sider for spelemiddelsøknader og anleggssøk, www.idrettsanlegg.no. Søknadar om spelemidlar må stette dei formelle krava som Kulturdepartementet til ei kvar tid set.

Kontakt

 Gjermund Flage

Gjermund Flage

Ass. kommunedirektør
Telefon : 57789546
E-post :
Sigrid Solberg

Sigrid Solberg

Biblioteksjef/kulturkonsulent
Telefon : 57789541
E-post :