Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Eiklund sjukeheim

Eiklund sjukeheim, foto - Klikk for stort bileteEiklund sjukeheim, Sørbøvåg     

Eiklund sjukeheim har til saman 22 sengeplassar, fordelt på 3 avdelingar:

  • Post A, skjerma/demensavdeling med 8 senger
     
  • Post B, langtid/korttid med 7 senger
     
  • Post C, langtid/korttid med 7 senger

 

I tillegg har vi:

  • Dagtilbod for demente 1 dag i veka (tysdagar, etter tildeling av plass)
  • Ope dagsentertilbod kvar tysdag og fredag på arbeidsstova på Eiklund.  (Dette er ope for alle innbyggjarane i kommune, også heimebuande).

 

Korleis søkje?

Du må søkje skriftleg om plass/opphald. All tildeling av tenester ved Eiklund sjukeheim, langtid, korttid, rehabilitering og dagopphald skjer etter at søknad er handsama i tverrfagleg inntaksmøte.

Søknadsskjema finn du her Søknadsskjema

Du kan òg ringe til omsorgstenestene på telefon 577 89 600 og be om å få tilsendt skjema.

Søknaden sender du til Hyllestad kommune, omsorgstenestene, Åfjordvegen 903, 6958 Sørbøvåg.

 

Informasjon om Eiklund sjukeheim

Legeteneste:
Eiklund sjukeheim har tilsynslege kvar tysdag, og elles ved behov.

Laboratorieteneste:
Blodprøvetaking føregår ved behov alle vekedagar, unnateke fredag.

Tannlege og tannpleiar:
Bebuarane får i hovudsak behandling av tannlege og tannpleiar ved tannlegekontoret på Hyllestad etterbehov. 

Frisør og fotpleie:
Sjukeheimen har frisør og fotpleiar ein gong i månaden. 

Dagsenteret:
Sjukeheimen har aktivitør med ansvar for dagsentertilbodet. Dagsentertilbodet har vore  nedstengt i koronatida. Vi tar sikte på å opne nytt tilbod i 2022

Song og ballong:
Dette er eit tilbod frå kulturskulen annakvar onsdag.

Prest:
Vi har felles andakt

OPNINGSTIDER JULA 2021

Sjukeheimen sine bebuarar tar i mot besøkande. Du treng ikkje ringe og gjere avtale, men hugs  å hald avstand, ha på deg munnbind og sprit hendene. Utstyr  for smittevern finn du ved inngangsdøra

Skriv deg opp i boka som ligg for besøkande. Dette for at vi kan  ha oversikt og ringe nærkontaktar  om  det skulle oppstå ein situasjon med smitte

 

Eiklund sjukeheim
Omsorgstenestene
E-post
Telefon 57 78 96 00