Finn viktig informasjon om:

 

Legetenesta

Bestilling av legetime

Bestilling av time hjå fastlegen din kan du gjere via Timebestilling. Har du luftvegssymptom som hoste, vond hals, forkjøling eller liknade ta kontakt med legekontoret for timebestilling på telf.nr 57789520
> Timebestilling på nett

eller på telefon til Hyllestad legekontor 577 89 520 (09:00 - 10:30 og 12:30 - 13:30).

 

Akutt hjelp - ring 113

 

Legevakt

Ring 116117 heile døgnet

Hyllestad kommune er med i interkommunal legevaktording SYK-IKL.

 

Hyllestad legekontor finn du i første etasje i kommunehuset på Hyllestad.

 

Legevakta har same nummer i heile landet: 116117 
Via dette nummeret vil du komme til legevakta der du oppheld deg uansett kvar i Noreg du ringer frå. Nummeret fungerer både frå fasttelefon og mobil, og er gratis.

Oppgåvefordelinga mellom fastlege og legevakt blir ikkje endra. Legevakta skal berre nyttast til å dekke øyeblikkeleg hjelp som ikkje kan handterast av eigen fastlege.

Oppheld du deg utanfor medlemskommunane og ønskjer å nå legevakta i Førde må du ringe
578 32 300.

Dette nummeret kan du bruke om du ønskjer å nå SYS-IKL, men er sjølv i ein annan stad i landet.  Dette kan vere nødvendig om du ringer for eit sjukt familiemedlem eller du må då dei av andre grunnar. 


Ring først!  

Legevakta er open for telefonkontakt heile døgnet. Det er i dei fleste høve best at du ringer på førehand for å få ein vurdering av situasjonen og tilbod om relevant hjelp.

Når du treng legehjelp – kven skal du ringe?

  • Fastlegen din              i opningstida (577 89 520)
  • Legevakta 116117     når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente
  • 113                                  når det er akutt og det står om liv

 

Byte av fastlege

Du kan sjølv velje kva for ein lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga.  Du kan velje ein fastlege i ein annan kommune enn der du bur.  Du kan òg fritt velje ein lege som ikkje er med i fastlegeordninga, men då betalar du ein høgare eigendel.  Meir informasjon om å byte fastlege finn du på nettstaden til HELFO.

Dersom du har foreldreansvar for barn under 16 år, vel du òg fastlege for barnet ditt. 

Når du er på sjukeheim, har du krav på å behalde fastlegen din, men du må bruke sjukeheimslegen så lenge du bur der.

 

Kjernejournal

Kjernejournal og anna nyttig informasjon kan du finne på nettstaden til helsenorge.no

> Kvifor kjernejournal? Har du ein sjukdom eller alvorleg allergi?

 LEGEORDNING frå 2022

Hyllestad kommune har redusert tal legeheimlar frå 3-2 frå 1.januar 2022.

Anette Ester kommunalfast  tilsett lege med fastlegeliste

Lege 2: vikar: Ole Terland og Roald Johnsen

Kommunen har endå ikkje lykkast med å rekruttere fast lege/legar til Nordsjøturnus, men vi arbeider med ordninga (ser på moglege rekrutteringsordningar)

Frå 1.1.22 vil Ole Terland være vikarlege til midten av mars. Roald Johnsen vil avløyse han ein  kort periode  frå mars- mai, og Ole vil være på plass at etter april og fram over ei stund. Innan sommaren 2022 håpar kommunen å kunne tilsette lege/ar i tilpassa Nordsjøturnusordning. Reduksjon på tal heimlar (legar) er sett opp mot tal innbyggarar og behov. Mange innbyggara har fått informasjon  frå Helfo om byte av fastlege. Det vil seie  at det vil være vikarlege Ole Terland og Roald Johnsen som vert dykkar fastlege fram over, til anna  meir stabil legeordning er på plass. Kommunen har altså ei liste utan fastlege (vikarlegar). 

Trine Engebø
Helse- og omsorgsleiar
E-post
Telefon 57 78 96 16
Mobil 915 34 257