Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Status koronavaksinering i Hyllestad kommune vår 2022

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bileteIllustrasjonsfoto

17.1.22: Vaksinasjon av born 5-11 år, og born 12>

Regjeringen har etter ei anbefaling frå FHI beslutta å opne for koronavaksine til born i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Les meir om dette på vedlagt link

 

 

 

 

 

 

Vaksinasjonstilbod per. 12.1.22

FHI anbefalingar:

GRUNNVAKSINERING:

Alle 16 åringar og eldre som ikkje har starta grunnvaksinering (2.dose) bør ta  2.dose med vaksine snarast ( FHI)

 

Alle med svekka immunforsvar bør ta 3. dose vaksine som ein del av si grunnvaksinering (FHI)

Alle 12-15åringar kan ta 1.dose vaksine om dei ynsker det (FHI)

 

OPPFRISKNINGSVAKSINERING (BOOSTER)

Alle 45 år og eldre bør ta ei oppfrisdkningsdose så snart det er gått 20 vekersidan 2.dose (FHI)

Alle 18-44 år med underliggande risikotilstander  bør ta ei oppfriskningsdose så snart det er gått 20 veker sidan  siste dose i grunnvaksineringa)(FHI)

Alle med alvorleg svekka immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4.dose) 3 mnd etter siste dose i grunnvaksineringa (FHI)

Alle andre 18-44 år kan ta ei oppfriskningsdose minimumm 20 veker etter siste dose i grunnvaksineringa om ein ynskjer (FHI)

Oppfriskningsvaksinering er ikkje godkjent for dei under 18 år (FHI)

 

Hyllestad kommune har  drop-in timar kvar veke

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.  All vaksinasjon i Noreg er frivillig.

 

DROP IN DAGAR

JANUAR - Hyllestadhallen

Onsdag 12.1.22;  kl.10:00 -13:00

Tysdag 18.1.22;  kl.10:00 -13:00 (12:00 -13:00 ved legekontoret)

Onsdag 26.1.22;  kl.10:00 -12:00 (frå kl 12:00 -13:00 - henvend deg til legekontoret for vaksine)

 

FEBRUAR - Hyllestadhallen

Onsdag 2.2.22; kl.10:00 -13:00

Onsdag 9.2.22; kl.10:00 -13:00

 

 

16.12.21

Prioritering av ansette i barnehagar og skular

Regjeringa har bedt kommunen om å prioritere ansette i skular og barnehagar for ein oppfriskningsdose. Også i denne gruppa skal det gå 4,5 månadar (20 veker) frå siste dose i grunnvaksineringa til oppfriskningsdosen vert sett, for å gje tilstrekkeleg effekt av boostervaksineringa. Regjeringa har beslutta at dette skal gjelde ansette i barnehage og skular, over 18 år.

FHI ber kommunane føreta denne prioriteringa så langt det er mogeleg.

Hensikta med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebyggje eller å gjere sjukdomsbiletet mildare utan å bli utsett for alvorlege biverknadar.

 

 Les meir om oppfriskingsdosar på Folkehelseinstituttet sine sider (FHI)

Alle over 18 år får tilbod om 3. dose.  
Regjeringa har som mål at alle over 45 år skal få tilbod om oppfriskingsdose innan veke 2, altså i midten av januar.  Minimumsintervallet mellom dose 2 og 3 er endra til 4,5 månader for personar ned til 45 år, vaksne med høg risiko for alvorleg sjukdom som følgje av covid-19, og tilsette i helse- og omsorgstenesta.

Tilsette i skular og barnehagar skal prioriterast for ei oppfriskingsdose - for denne gruppa skal det òg ha gått 20 veker (4,5 månader) frå 2. dose til oppfriskingsdosa blir sett, for å få tilstrekkeleg boostereffekt.

 

Vaksinasjon av born 5-11 år:

Koronavaksina Comirnaty fekk 25. november 2021 utvida indikasjonen til å inkludere born frå 5-11 år. Born i denne alderen, også dei med alvorleg grunnsjukdom, har svært låg sannsynlegheit for å bli innlagt på sjukehus grunna covid-19 infeksjon. Likevel kan enkelte born med alvorleg grunnsjukdom ha nytte av den beskyttelsen koronavaksina gjev, og det kan bidra til at dei lettare kan delta på skule og aktivitetar.

FHI definerar det til å gjelde desse alvorlege grunnsjukdommane:

  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikament som gjev betydeleg systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsjukdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta (innan siste seks månadar) behandling mot kreft - spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
  • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller nedsett lungefunksjon
  • Kronisk nyresjukdom med betydeleg nedsett nyrefunksjon
  • Alvorleg hjartesjukdom (born med hjertesvikt, alvorleg pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sjukdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorleg lungesjukdom (f.eks. cystisk fibrose, særs alvorlig astma med forverringar som har behøvd akutt sjukehusinnlegging siste året)
  • Anna særs alvorleg sjukdom. Vaksinasjon i slike tilfelle vurderast individuelt av barnelege.

Born i husstand med personar med særs alvorleg sjukdom, kan og tilbydast vaksine, for å indirekte beskytte dei alvorleg sjuke i heimen. Foreldra vurderar i samråd med bornets fastlege om bornet skal få denne vaksina.

Vaksinasjon av born 5-11 år vil føregå i Sunnfjord kommune/Førde. Ta kontakt med Hyllestad legekontor dersom du er usikker på korleis du skal gå fram for å få vaksinert ditt born. 

Rettleiar vaksine barn med underliggande sjukdommar 11-15 år

 

Tilbod om andre dose til 16- og 17-åringar

16- og 17-åringar kan få andre dose koronavaksine.  Intervallet mellom dose 1 og 2 er no sett til 8 - 12 vekers mellomrom.  Dersom du er i aldersgruppa og ikkje har fått dose 1, kan du møte i Hyllestadhallen på ovanfor nemnde datoar.
Les meir om vaksinasjon av barn og unge på FHI sine nettsider.

 

Vaksinering for born 12-15 år  

Tilbodet gjeld årskulla 2006, 2007 og 2008, samt alle frå årskull 2009 så snart dei fyller 12 år. Innkalling gjennom helsestasjonen.

 

Gravide og ammande - og vaksinering

Risiko for alvorleg sjukdom blant gravide som blir smitta med koronavirus er låg.  Samstundes viser internasjonale studier at gravide har noko høgre sannsynlegheit for alvorleg forløp av koronasjukdom enn ikkje-gravide, og at risikoen er høgst i siste del av svangerskapet.  >Les meir om gravide og koronasmitte på FHI sine sider.

Det er tilrådd at gravide vaksinerar seg med mRNA-vaksine mot koronavirus.  

 

Har du hatt korona?

Det er tilrådd at dei som har hatt korona vaksinerar seg.  Det skal då vere nok med ei dose for å vere rekna som fullvaksinert.

 

Eigenerklæringsskjema

Er du under 18 år, må du fylle ut eigenerklæringsskjema.  Hugs å ta med skjema når du skal vaksinere deg.  Born under 16 år må møte saman med foresatte.

> Eigenerklæringsskjema for dei over 16 år

> Eigenerklæringsskjema/samtykkeskjema for dei under 16 år  

 

Koronasertifikat

Eit vaksinasjonskort/koronasertifikat er ein dokumentasjon over kva vaksiner du har fått, og som er registrert på deg.  Du kan logge deg inn på vaksinetenesta på helsenorge.no og laste ned det elektroniske kortet ditt.  Koronavaksinasjon vil vere synleg på kortet.
> Les meir om koronasertifikat på helsenorge sine nettsider.

 

Kva vaksine får du i Hyllestad?

Hyllestad kommune gjev tilbod om Pfizer-vaksine.

Menn under 30 år bør vurdere å velge BioNTech/Pfizer-vaksinen.  Grunnen til dette er den sjeldne biverknaden myokarditt (hjertemuskelbetennelse).

 

Organisering av vaksineringa

Vaksineringa skjer ved drop inn. Det vert sett opp fleire  Drop in dagar i januar og vidare