Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

For tilsette i Hyllestad kommune

Hyllestad kommune føl nasjonale pålegg og retningslinjer for å handtere utbrotet av koronavirus.

Hyllestad kommune er oppteken av at råd om smitteførebygging vert fulgt;
> Les meir om smitteførebygging, råd og informasjon frå FHI

For å unngå for mykje kontakt no, må all møteaktivitet og arrangement på jobb begrensast til det mest nødvendige.

> For helsepersonell er det vedteke eigen reglar om reiser.

Vi har samla noko informasjon for tilsette på denne sida, som m.a. går på endringar av arbeidsstad, omdisponering og sjukefråvære.

Ta gjerne kontakt med din næraste leiar om du har andre spørsmål. 

For tilsette

Avlysing av ekstravakter - kan arbeidsgjevar avslyse desse?

Ja, i utgangspunktet kan arbeidsgjevar det dersom arbeidskraftbehovet ikkje lenger er til stades. 

Men - dersom behovet for ekstravakta ikkje lenger er til stades, og ein finn dette ut etter at det er inngått avtale om å ta ei vakt, kan arbeidsgjevar tilby anna arbeid i det avtalte tidsrommet.  Arbeidstakar vil då, jf. Hovudtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 12 punkt 12.3 tredje lekken, ha plikt til å stille si arbeidskraft til disposisjon.

Dersom arbeidsgjevar har sett som ein forutsetnad ved avtaleinngåing at behovet for ekstraarbeid fortsatt er til stades når arbeidet skal utførast, må arbeidsgjevar ta ei vurdering om forutsetnadane ikkje lenger er til stades. slik at avtalen fell vekk.  Om arbeidsgjevar ikkje har teke slikt forbehold, har arbeidsgjevar lønsplikt, med mindre vilkåra for heving eller tilbakekalling av vakta er innfridd. 

Dersom arbeidsgjevar og arbeidstakar, etter at det er klart at behovet for ekstraarbeid ikkje lenger er til stades, blir einige om at arbeidstakar ikkje skal utføre anna arbeid enn det som var avtalt, har ikkje arbeidsgjevar lønsplikt.

Derom arbeidstakar møter opp på arbeidsplassen i tråd med avtalt vakt eller har påbegynt vakta før det er avklart at behovet ikkje lenger er til stades, har vedkomande krav på løn for h.h.v. to eller fire timars arbeid, jf. HTA kap. | § 12 punkt 12.3 tredje ledd.  Dette gjeld uavhengig av om arbeidsgjevar og arbeidstakar deretter blir samde om at ikkje anna arbeid skal/kan utførast. 

Ferie - endring av avtalt ferie

Sjukdom og pålagt karantene kan gje grunnlag for utsetting av ferien, jf. ferielova § 9.  Utover desse tilfella har ikkje arbeidstakar rett til å krevje ferien utsatt sjølv om det ikkje lenger er mogleg å reise på den ferien som var planlagt.

Det er opp til arbeidsgjevar å akseptere ei slik utsetting av ferien.  Dette må nærare vurderast i kvart tilfelle, slik at ikkje det oppstår ein situasjon der alle ønskjer å avvikle ferie samstundes.  Arbeidsgjevar har plikt til å oppretthalde eit forsvarleg tilbod til brukarane og drift av verksemda.

Kan arbeidsgjevar endre fastsett ferie?
Arbeidsgjevar kan endre fastsett ferie dersom det er naudsynt på grunn av uforutsette hendingar, som medfører vesentlege driftsproblem, og det ikkje kan skaffast stedfortredar/vikar, jf. ferielova § 6 nr. 3 (1).
Ei eventuell endring av ferien skal drøftast med den det gjeld.

I visse tilfeller kan arbeidstakar krevje erstatning, ytterlegare reglar om dette finn ein i ferielova.

I samband med avbestilling av feriereiser grunna koronautbrotet vil dei fleste få dekka avbestillinga gjennom sitt forsikringsselskap.
 

 

Fleire arbeidsgjevarar - kan arbeidsgjevar beordre arbeidstakar med fleire arbeidsgjevar til å arbeide kun for seg?

Ja - dersom ein arbeidstakar òg er tilkallingsvikar hos annan arbeidsgjevar, kan vedkomande nektast å ta slike vakter. 

Bakgrunnen for det er at det er ein ekstraordinær situasjon der hovudarbeidsgjevar har behov for arbeidskrafta.  Ein tilkallingsvikar har ikkje plikt til å ta vakter hos biarbeidsgjevar, med unntak av dei vaktene som allereie er avtalt. 

Hovudarbeidsgjevar kan imidlertid ikkje pålegge tilsette å ikkje jobbe i si deltidsstilling hjå annan arbeidsgjevar. 

Det er særs viktig at dei som jobbar på fleire arbeidsstader, særleg helsepersonell, tenkjer smitteførebygging.

Overtid og meirarbeid - kva reglar gjeld?

Vilkåra for overtid og meirarbeid er dei same, jf. arbeidsmiljølova § 10-6.
Dersom det oppstår eit "særleg og tidsavgrensa behov", kan arbeidsgjevar i utgangspunktet pålegge arbeidstakar å arbeide utover avtalt arbeidstid.

Det er inngått avtale mellom KS og fagforeiningane m.a. om utvida overtidsrammer.
> Les meir om avtalen her

Kva gjeld for helsepersonell?
Arbeidsgjevar kan pålegge helsepersonell å forbli i teneste utover ordinær arbeidstid, jf. helseberedskapslova  4-1 (1), 1. punktum og Kongelig resolusjon av 06.03.2020.  Dette beredskapstiltaket gjeld (førebels) i inntil 30 dagar frå 06.03.2020.

 

Omdisponering av tilsette under koronautbrot - er det krav til ny arbeidsavtale?

I utgangspunktet er det krav til ny arbeidsavtale etter arbeidsmiljølova § 14-6, og at denne er oppdatert til ei kvar tid.  Dette vil òg gjelde dersom arbeidstakar for ein mellombels periode arbeider med andre arbeidsoppgåver og på ein annan stad enn den vanlege stillinga ein er tilsett i.

Med omdisponering tenkjer vi her på endringar som normalt fell utanfor styringsretten, men som er innanfor grunna koronautbrotet.  Det er difor hensiktsmessig å gjere unntak for kravet om ny arbeidsavtale no i denne spesielle situasjonen vi er i.  Det vert laga eit notat på kvar enkelt si personalmappe dersom ein vert omdisponert.

Dei som tidlegare har levert politiattest og teiepliktskjema treng ikkje levere dette på nytt.
Forsikringa gjeld uansett kvar du jobbar i kommunen.

Framgangsmåte ved omdisponering av personell
Arbeidsgjevar har gjort eit kartlegging av kompetansen til alle tilsette, som eventuelt kan omdisponerast før behovet oppstår.

Grunna kapasitetsomsyn er det ikkje høve til å drøfte kvar enkelt omplassering med tillitsvalde, men det skal takast opp med aktuell arbeidstakar.  Arbeidstakar har høve til å gje tilbakemelding om kvifor vedkomande ikkje anser seg eigna til dei endra arbeidsoppgåvene, til dømes på grunn av redusert arbeidsevne, eller at bruken av styringsretten av andre grunnar vil medføre uforholdsmessige problem for den enkelte.

 

Omdisponering av tilsette under koronautbrotet - korleis blir løna?

Skal tilsette ha tillegg når arbeidsgjevar vedtek å omdisponere arbeidstakar?
Mellombelse avvik frå gjeldande arbeidsplan for kortare tidsrom enn 6 veker medfører ikkje endring i utbetaling av faste tillegg til månadsløna. 
Ved faktiske meirbelastningar i form av fleire kvelds- og nattevakter og lørdags- og søndagsvakter i avviksperioden, betaler ein ut differansen i forhold til det berekna faste tillegget.  Ved endring av arbeidsplanane og avvik som varer meir enn 6 veker, vert det føreteke ny bereking av fast tilleggsløn, jf. HTA kap. 3 pkt. 3.7.

 

Sjukmelding og eigenmelding/eigenmelding barns sjukdom ved karantene

Dersom du har sjukepengerettar, kan du levere sjukmelding eller eigenmelding når du er i heimekarantene.

Eigenmeldingsdagane er utvida med 16 dagar i samband med heimekarantene.  Hyllestad kommune aksepterer difor eigenmelding dersom du hamnar i heimekarantene, og ikkje har høve til heimekontor eller andre løysingar for å jobbe i karantenetida.

Dersom du vert smitta av koronaviruset, kan du òg levere eigenmelding.  Du har òg grunnlag for å få sjukmelding frå lege, du må då ringe fastlegen din.

Sjuke barn

Dersom du må vere heime med barn fordi barnehagen eller skulen er stengt, er tal dagar for å vere heime med barn no dobla.  Kor mange dagar du har rett til kjem an på kor mange barn du har, alder på desse og samlivssituasjon.
> Les meir på nav.no

 

 

 

Elin Garnes Solås
Stabsleiar HR & økonomi
E-post
Telefon 57 78 95 04
Mobil 905 07 908