Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Tryggleiksalarm

 Ein tryggleiksalarm skal sikre tryggleiken din, slik at du kan bu lengst mogleg heime.

Alarmen er kopla opp mot Alarmsentralen i Flora heile døgnet via telefon, og er  ein enkel måte å varsle på og få nødvendig hjelp dersom det oppstår ein akutt situasjon.


Dersom du ut frå helsesituasjon, butilhøve og sosialt nettverk har nytte av å få tildelt tryggleiksalarm, kan du søkje om å få tildelt ein tryggleiksalarm.


Eigenbetaling
Kommunestyret fastsett årleg betalingsgebyr for tenestene: Tryggleikstelefon kostar i 2017  kr 221 pr mnd.


Korleis søkje?
Du må søkje skriftleg om heimetenester. Søknadsskjema finn du her.  Du kan og ringe til Hyllestad omsorgsenter Eiklund på telefon 577 89 600 og be om å få tilsendt søknadsskjema.

Søknaden sendast til Hyllestad kommune, Hyllestad omsorgssenter Eiklund, 6958 Sørbøvåg.


For nærare informasjon, kontakt gjerne leiar for heimetenestene Målfrid Sognnes på telefon 577 89 600/577 89 605. 

Eiklund sjukeheim
Omsorgstenestene
E-post
Telefon 57 78 96 00
Målfrid Sognnes
Leiar heimetenestene
E-post
Telefon 57 78 96 05