Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Heimehjelp

Heimehjelp (praktisk bistand) er eit tilbod til deg som grunna sjukdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker treng praktisk hjelp for å klare dei daglege gjeremåla i heimen.  Målet er at du skal vere i stand til å bu heime.

Heimehjelp kan omfatte til dømes nødvendig reingjering av rom som dagleg er i bruk, skifte av sengklede, oppvask, stell og vask av klede, handle matvarer. Klarer du ikkje slike praktiske gjeremål, kan du søkje om heimehjelp. 
 

Eigenbetaling

Kommunestyret fastset årleg betalingsgebyr for tenestene.
> Taksthefte Hyllestad kommune (PDF, 133 kB)

 

Korleis søkje?

Du må søkje skriftleg om heimetenester.  Søknadsskjema finn du her, eller du kan ringe omsorgstenestene på telefon 57789600 og be om å få tilsendt søknadskjema. 

Søknaden sender du til Hyllestad kommune, omsorgstenestene, Åfjordvegen 903, 6958 Sørbøvåg.

Har du spørsmål til tenesta eller det å søkje, ta gjerne kontakt med oss.

Eiklund sjukeheim
Omsorgstenestene
E-post
Telefon 57 78 96 00