Fysioterapi

Hyllestad fysio- og manuellterapi yter fysikalsk behandling og opptrening etter rekvisisjon frå fastlege eller spesialist. Du treng ikkje rekvisisjon frå lege for behandling hos manuellterapeut. Du finn oss i underetg i kommunehuset/helsesenteret på Hyllestad.

Fysioterapeut Kari Einen tlf 57 78 95 14 / 99 52 15 28

Manuellterapeut Ann Therece Nord tlf 57 78 95 47

Kommunen har eigen fysioterapeut i omsorgstenestene som organiserer fysikalsk behandling og trening for pasientar ved sjukeheimen og i heimetenestene. Fysioterapeuten i omsorgstenestene er også hjelpemiddelkontakt, leiar av frisklivssentralen og koordinerande eining i høve til varige og samansette tenester/ Individuell Plan.

Fysioterapeut Sirpa Markkanen tlf 57 78 96 00 (frå 1.09.15)