Koronavirus - Hyllestad kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider.  

 

Folkehelsearbeid

Målet for folkehelsearbeidet i Hyllestad

Hyllestad kommunestyre har i Plan for folkehelsearbeidet vedteke følgjande mål for arbeidet:

  • Hyllestad kommune skal arbeide for å fremje helse hos alle innbyggjarane.
  • Hyllestad kommune skal arbeide for å redusere helseforskjellar slik at folk får fleire leveår med god helse og trivsel.

Satsingsområda i planperioden 2014-2018 er

  • Fysisk aktivitet og ernæring
  • Psykisk helse og rus

Frisklivssentral

Hyllestad frisklivssentral opna i februar 2015. Frisklivssentralen er eit helsetilbod der målgruppa er personar med risiko for, eller har utvikla livsstilssjukdom/-lidingar, og som treng hjelp til å endre levevanar. Samstundes er det eit lågterskeltilbod med ein klår folkehelseprofil. Hovudtilbodet er Aktiv på dagtid (trimloftet/turar) og ein skal samarbeide med Fjaler og Askvoll om «Bra mat»-kurs, røykesluttkurs og tilbod til born og ungdom. Frisklivssentralen er leia av fysioterapeut Kristina Østerhus, tlf 57 78 96 00.

Hyllestad kommunen er AV-OG-TIL kommune: http://www.avogtil.no/

 

Folkehelseplan for Hyllestad 2014-18 (PDF, 710 kB)

 

Jodtablettar ved atomulykke