Løyve frå anna mynde

 

Døme der dette kan vere aktuelt er:

  • Ny avkøyrsle eller utvida bruk av avkøyrsle frå fylkes- og riksveg Statens vegvesen
  • Dispensasjon frå byggegrensa frå vegmidte på fylkes - og riksveg - Statens vegvesen
  • Oppføring / endring av bygg med arbeidsplassar - Arbeidstilsynet
  • Freda eigedom eller arkeologiske forminner - Sogn og Fjordane fylkeskommune v/kulturavdelinga eller Riksantikvaren