Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 

Driveplikt

Det er driveplikt på alt jordbruksareal.
Jordbruksareal omfattar arealklassane fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Driveplikta har heimel i Jordlova av 12.05.1995, § 8  1.ledd, som lyder:
«Jordbruksareal skal drivast. Driveplikta gjeld for heile eigartida. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.».
 
Søknad om fritak
Under visse omstende kan ein søkje om fritak frå driveplikta.
Kommunen v/landbruksforvaltninga behandlar søknaden.