Finn viktig informasjon om:

 

Breiband og mobilutbygging 2021 - 2024

Plan foOversikt utbyggingsområde - Klikk for stort bileteOversikt utbyggingsområder breiband og mobilutbygging vart vedteken av kommunestyret i april 2021 og det er avsett totalt 4 millionar til vidare utbygging i økonomiplanperioden.      

> Les planen via denne lenka

---

Nedanfor er dei ulike utbyggingsområda kort skissert og med status/framdrift per januar og så oppdateringar utover 2022:

Oppdatert mai 22

Breibandsutbygging

Espelandsområdet

NKOM- søknad innvilga med omlag 2 millionar i offentleg støtte.  Anbodsrunde er i gang og forventa tildeling april 2022, oppstart haust 2022 og ferdigstilling haust 2023.

Oppdatering: Tildeling i juni 22.

Rysjedalsvika, Nesje, Sognnes, Indrefjord og Kolgrov

NKOM- søknad innvilga med omlag 2 millionar i offentleg støtte. Anbodsrunde er i gang og forventa tildeling april 2022, oppstart haust 2022 og ferdigstilling haust 2023.

Oppdatering:  Tildeling i juni 22.

Skivenes

Enivest har etablert fiber på Skivenes og er i ferd med å utarbeide tilbod for utbygging. Forventa utbyggingsavtale vinter 2022 og ferdigstilling prosjekt haust 2022.

Oppdatering: Tilbod motteke, men det ligg over terskelverdi for innkjøp, så kommunen har førespurt andre mulege leverandørar. Tildeling i august 22.

Brendsdal

Kommunen ventar tilbod på utbygging.  Vi vil også vurdere å kople oss på Høyanger sitt NKOM- prosjekt frå Lavik og utover. Forventa utbyggingsavtale april 2022 og ferdigstilling prosjekt vinter 2023.

Oppdatering:  Tilbod motteke, men det ligg over terskelverdi for innkjøp, så kommunen har førespurt andre mulege leverandørar og prosjektet vert sett på som muleg opsjon til utbygginga i Høyanger kommune. Tildeling i august 22.

Vassenden

Breibandsutbygging blir avventa til vi ser kva mulegheiter den planlagde mobilutbygginga vil gje. Forventa avklaring i løpet av 2022.

Horne, Høydal og Sundbotn

Breibandsutbygging blir avventa til vi ser kva mulegheiter den planlagde mobilutbygginga vil gje. Forventa avklaring i løpet av 2022.

 

Mobilutbygging

Kommunen er pådrivar for eit par mobilutbyggingsprosjekt av Telenor. Dette gjeld følgjande område:

Salbu - Horne

Status er at ein er i dialog med Telenor om prosjektet. Kommunen har fått innspel frå innbyggarar om at det kan vere gunstigare å plassere masta på Arnfinnheia kontra Kvimsen slik Telenor har tenkt. Avklaringar må gjerast i løpet av vinter 2022. Forventa ferdigstilling haust/vinter 2022.

Oppdatering: Telenor gjennomførte folkemøte i mai om deira planar for mobilutbygging på Kvimsen og Halsefjell. Innspelet om å bygge ut på Arnfinnheia vart diskutert og vurdert på nytt. Telenor sin konklusjon etter ny vurdering er at:

  • Kobberkunder (Telenor kunder) i nedslagsfeltet til Kvimsen blir kontaktet av Telenor. Slukking av kobbernettet utsettes til 15.09.2022.
  • Prosessen om gjennomføring av prosjektet Kvimsen opprettholdes. Mål er ferdigstilling innen 15.09.2022.
  • Telenor vil befare Annfinnheia/Salbu før sommerferien i forhold til eventuelt fremtidig bredbåndsanbud fra kommunen.
  • Kommunen og Telenor følger opp fremdrift i felles statusmøter for å være koordinert.

 

Espelandsområde

Status er at ein er i dialog med Telenor om prosjektet. Forventa ferdigstilling haust 2022.

 

Oppdatering: Generelt så syner målingar gjort av Dekningsspesialisten vinteren 2021 at Telenor og Ice har best dekning langs vegnettet i Hyllestad (ref. plan for breiband og mobilutbygging). Etter at Telenor har gjennomført dei to planlagde utbyggingane, vil Telenor ha god dekning langs det aller meste av vegnettet i kommunen.

Kontakt og tilbakemeldingar

Ta gjerne kontakt for informasjon, innspel og tilbakemeldingar, vi vil gjerne høyre frå dykk.

Tlf. 57789500 eller via postmottak@hyllestad.kommune.no