Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

 

 

Bustønad

Bustønad er for deg som har låg inntekt og høge bukostnader. Husbanken og kommunen samarbeider om ordninga om bustønad. Husbanken fattar vedtaka, men det er kommunen som behandlar søknadane og har all kontakt med deg som søkjar.

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

.

Kven kan få bustønad?
På Husbanken sine nettsider kan du sjå kven som kan få bustøtte, og kva krav som gjeld for bustaden og inntekt.

> Sjekk om du kan få bustønad

 

Korleis søkje om bustønad?

Du kan søkje om stønad elektronisk eller på papir.  Søknadsfristen er den 25. i kvar månad, og utbetalinga kjem den 20. i månaden etter.  For å søkje må du vere fylt 18 år, ikkje vere student eller avtjene sivilteneste eller førstegongsteneste. Du må vere folkeregistrert på bustaden si adresse den 1. i månaden du søkjer.

Papirsøknader kan sendast til NAV Hyllestad, 6957 Hyllestad eller du kan komme innom NAV-kontoret og få hjelp og rettleiing til utfylling av søknaden. 

 

> Søknadsskjema til Husbanken - papirskjema

> Søknadsskjema til Husbanken - elektronisk

 

Du må melde frå om endringar

Dersom du får tildelt bustønad, treng du ikkje søkje kvar månad. Men du må melde frå skriftleg til kommunen dersom

  • det skjer vesentlege endringar i inntekt og formue
  • dersom du flyttar til ein ny bustad (då må du søkje på nytt)
  • dersom ein eller fleire personar flyttar inn eller ut av bustaden
  • dersom bukostnadane endrar seg
  • dersom ein i bustaden/huslyden blir student

> Melding om endringar

 

Klage på vedtak om bustønad

Dersom du meiner noko er feil i vedtaket kan du klage innan 3 veker frå du fekk melding om vedtak. I nokre høver må du fylle ut eit eige klageskjema.  Klaga skal du sende til NAV Hyllestad, 6957 Hyllestad.

> Slik klagar du på eit vedtak om bustøtte

 

Ønskjer du meir informasjon om bustønad, ta kontakt med NAV Hyllestad for å få hjelp og rettleiing (telefon 55553333).

 

Kontakt

NAV Hyllestad

NAV Hyllestad

Bankbygget
Telefon : 55 55 33 33
E-post :