Koronavirus

Hyllestad kommune føl nøye med på situasjonen kring utbrotet av koronavirus, og tilrår at alle innbyggjarane held seg oppdatert hos Folkehelseinstituttet .  

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe Folkehelseinstituttet sin nasjonale informasjonstelefon 815 55 015.
Vi har òg etablert ei eiga telefonlinje lokalt dersom du er bekymra for smitte - 91875865 08.00 - 11.30 på kvardagar.

 

 

Barnehagetilbodet i Hyllestad

Klikk for stort bilete

 

 

Hyllestad kommune ønskjer å tilby alle småbarnsforeldre eit godt og kvalitetssikra barnehagetilbod.   

I Hyllestad er det ein kommunal barnehage som dekkar heile kommunen.  Hyllestad barnehage ligg nedanfor kommunehuset, nær fjæra og med flott utsikt utover fjorden og til Lihesten.

Vi har fire avdelingar:

GLIMMER AVDELING (9 barn i alder 0-3 år) tlf.nr. 918 75 865

SKIFER AVDELING (9 barn i alder 0-3 år) tlf. nr. 906 91 036

GRANAT AVDELING (16 barn i alder 2-6 år) tlf.nr. 906 88 714

KONGLOMERAT AVDELING  (16 barn i alder 2-6 år) tlf. nr. 918 75 866

 

Opningstida er frå kl. 06.45 til 16.15.

Søknadsfristen til hovudopptaket er 15. mars, men det kan søkjast om plass heile året. Nytt barnehageår startar 17. august 2020.    
 

 

 

Rett til barnehageplass

Klikk for stort bilete

Alle barn som fyller 1 år seinast 31. august i søknadsåret, og som søkjer innan fristen 15. mars har lovfesta rett til barnehageplass. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkje om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innan utgangen av den månaden barnet fyller 1 år jfr. Lov om barnehager.

Dei som får plass må vere busett/folkeregistrert i kommunen når de
i tek til i barnehagen.

Vedlegg til søknad om barnehageplass

Eventuelle vedlegg frå lege, helsestasjon, barnevern, PPT eller andre institusjonar må sendast via vanleg post til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957  Hyllestad innan søknadsfristen 15. mars. Merk konvolutten "Vedlegg til barnehagesøknad".

 

Betaling for barnehageplass i Hyllestad barnehage

Prisar frå Januar 2020:
Betalingssatsar gjelder frå 1. januar 2020:             
Tilbod Pr. månad                                                             
100 % plass Kr 3 135,-                                                    
  60 % plass Kr 2 645,-                                                       

Einslege forsytarar: 100% plass Kr 2 845,- og 60% plass Kr 2 395,- .

Overtidsgebyr ved for sein henting; Kr 300,- pr. påbyrja halvtime.
For eit barnehageår betalar ein for 11 månader, og  juli månad er betalingsfri.

Kjøp av ekstra timar: Kr 75,- pr. time

Matpengar pr. månad:
kr. 300,- for 100% plass
kr. 200,- for 60% plass
 
Søskenmoderasjon:
Heil plass i barnehage:
barn nr 2 - 30% reduksjon i foreldrebetalinga
barn nr 3 - 50% reduksjon i foreldrebetalinga
barn nr 4 - 50% reduksjon i foreldrebetalinga

Foreldre med samla pensjonsgjevande inntekt over 417 000 kr får søskenmoderasjon på 30% for 2. barn og 50% for påfølgjande barn.
For einslege forsytarar som mottek overgangsstønad/attføring/uføretrygd vert det vanleg søskenmoderasjon (50%).

Moderasjonsordningar:

  •      Reduksjon av foreldrebetaling

Kostnad på barnehageplass skal ikkje utgjere meir enn 6 prosent av hushaldninga si inntekt. 

  •  Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar

Frå 1. august 2019 har alle 2-, 3-, 4- og 5- åringar som bur i ei hushaldning med samla inntekt mindre enn kr. 548500,-  har rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen pr. veke.

Ei hushaldning si inntekt:
Ektefelle, registrert partnar og sambuar, si samla skattepliktige kapital- og personinntekt. Som sambuar vert rekna to personar over 18 år som har felles barn, eller har budd saman tolv av dei siste 18 månadane

Dokumentasjon ved søknad:
Som dokumentasjon på inntekta må søkjar legge ved sjølvmelding frå året før, eller tre siste lønnslipper.

Faktura:
Rekningane vert sendt ut i slutten av månaden. Husk å kontrollere faktura kvar månad. Gje beskjed til styrar ved feil (for mye eller for lite til å betale).

Oppseiing av barnehageplass
Oppseiing av barnehageplass/reduksjon av plass skal vere skriftleg og skal sendast til barnehagen. Oppseiingsfristen er gjensidig og gjeld 1 månad frå den datoen ein seier opp plassen. Det må betalast for oppseiingsmånaden, og barnehageplassen kan nyttast i oppseiingstida. 


Sjå også:

https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1478/§3

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

 

 Klikk for stort bilete

Planleggingsdagane for barnehageåret 2019 / 2020: 

16. august 2019 (fredag)

18. november 2019 (måndag)

2. januar 2020 (torsdag)

24. april 2020 (fredag)

22. mai 2020 (fredag)

 

Barnehagen er stengt dei 3 siste vekene i juli (veke 29, 30 og 31 dvs. 13. - 31. juli)

 

Velkomen til oss!

Kontakt

Rigmor Strømskag Dale

Rigmor Strømskag Dale

Styrar Hyllestad barnehage
Telefon : 57789555
E-post :

Sonja Akse

Assisterande styrar
Telefon : 57789556
E-post :