Velkomen som jobbsøkjar i Hyllestad kommune

Toppbanner Hyllestad.jpg - Klikk for stort bilete

 

 

Korleis søkje?

Når du søkjer stilling i Hyllestad kommune må du registrere CV og sende søknden elektronisk.  Dette gjer du ved å opprette ein eigen brukaridentitet og eit passord i søkestystemet som kommunen nyttar (WebCruiter).

 

E-postkommunikasjon

E-postadressa di vert nytta som brukaridentitet. Dersom du ikkje allerede har ei eiga e-postadresse, kan dette opprettast gratis vie ei rekkje leverandørar (t.d. gmail, hotmail).  Du bør òg legge e-postadressa inn i CV'en, som konktaktopplysning.

Når du har søkt på ei stilling, vil du få eit svar på e-post der vi stadfestar at søknaden er motteken. Undervegs i handsaminga av våre søkjarar, vil det òg vere e-postkommunikasjon.

 

CV i basen vår

Du treng ikkje å registrere ny CV for kvar gang du søkjer ein jobb i Hyllestad kommune.  Du brukar den CV'en du har lagt inn i WebCruiter og skriv ein kortfatta søknadstekst i tillegg.  Du kan sjølv slette din CV når du ikkje lenger ønskjer å ha den liggande i CV-basen vår.  Har du søkt jobb andre stadar og brukt WebCruiter, kan du gjenbruke identen din.

 

Generell søknad

Hyllestad kommune er ein offentleg organisasjon som i tråd med offentleg lovverk og kommunen sitt personalreglement er pliktig å lyse ut alle ledige stillingar.  Dette gjeld både faste stillingar og vikariat.  Vi har soleis ikkje høve til å motta opne søknader eller foreta tilsettingar via slike henvendigar.  Alle ledige stillingar vert lagt ut på nettsidene våre.

Er du interessert i vikariat, kortare enn seks månader, eller som tilkallingsvikar - send oss gjerne ein søknad ved å registrere CV i databasen vår.

 

Politiattest

Ei rekkje stillingar krev at du viser fram politiattest før tiltreding. Du treng ikkje vise fram slik attest når du søkjer, men før du tek til i stillinga.  Arbeidsavtale vert skrive med atterhald om at tilfredsstillande politiattest kan visast fram før tiltreding i stillinga.

Du treng politiattest dersom du søkjer stilling innan barnevern, brannvern, helsepersonell som arbeider med born, utviklingshemma eller skal oppnemnast som representant for mindreårige asylsøkjarar, barnehage, skulefritidsordning og grunnskulen.

Du søkjer om politiattest elektronisk via www.politi.no/tjenester/politiattest eller sender inn søknadsskjema på papir til politiet.  Du kan bruke tilsendt arbeidsavtale som dokumentasjon, eller vi sender deg ei stadfesting på føremålet med attesten.  Ein politiattest kan ikkje vere eldre enn 3 månader.

 

OBS!  Vi gjer merksam på at namn på søkjar til dei ulike stillingane kan verte offentleggjort, sjølv om du som søkjar har bedt om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf. offentleglova § 25.  Du vil i så fall verte kontakta på førehand.

 

 

Hyllestad kommune ønskjer deg velkomen som søkjar til stilling hos oss!

 

 

SYS IKT har ledig prosjektleiarstilling i 1,5 år frå oktober 2105. 

Hyllestad kommune har ledig 100 % fast stilling som barnehagelærar frå 1.8.2015. 

Vi ønskjer at du

  • er utdanna barnehagelærar/førskulelærar
  • har gode samarbeidsevner og er ansvarsbevisst
  • bidrar til pedagogisk utvikling i barnehagen
  • har fagleg engasjement, kreativitet og gjennomføringsevne
  • har menneskesyn i tråd med visjon og utviklingsplanen til barnehagen

Hyllestad barnehage treng vikar frå august 2015 og til over nyttår, med moglegheit til forlenging ut juni 2016.

 

Vi ser etter ein leiken og omsorgsfull medarbeidar som kan ta i eit tak, by på seg sjølv og som set fagleg kvalitet høgt.  Barnehagen ligg på Hyllestad i nyoppussa lokaler, nært til fjæra, skogsområdet og Kvernsteinsparken. 

Hyllestad kommune har ledig fast 80 % stilling som sekretær/sakshandsamar ved kontoret på Hyllestad omsorgsenter Eiklund frå snarast.

Hyllestad kommune har ledig 60 % engasjement som norsklærar for skuleåret 2015/2016. 

 Hyllestad kommune har ledig 70 % fast stilling som reinhaldar frå 1.8.2105, p.t. knytt til kommunehuset. 

 

Hyllestad kommune har ledig 60 % engasjement som lærar frå snarast og ut skuleåret 2014/2015.  Om ønskjeleg kan stillinga ev. aukast inntil 100 % som tilkallingsvikar ved Hyllestad skule.

Fiskesprell

Hyllestad barnehage utvidar, og i det høvet har vi  ledig 100 % vikariat som barne- og ungdomsarbeidar frå 01.10.2014 og ut juli 2015, med moglegheit for fast tilsetting etter 1.8.2015.

 

Hyllestad barnehage

 Hyllestad barnehage utvidar og vi treng difor tre nye barnehagelærarar/pedagogiske leiarar frå 1.10.2014; 2 x 100 for fast tilsetting og 1 x 100 mellombels ut juli 2015.

Hyllestad barnehage

På grunn av intern omorganisering vil det verte ledig 100 % stilling som styrar i Hyllestad barnehage frå 1.10.2014.  Heile stillinga er lagt til administrasjon.

Kontakt

Kan ekspedisjonen hjelpe deg ?

$(TITTEL)
Telefon : 57 78 95 00
E-post :

Elin Garnes Solås

Kontor- og personalsjef
Telefon : 577 89 504
E-post :