Finn viktig informasjon om:

 

Vedtak av plan - Områdereguleringsplan for Salbu

Hyllestad kommunestyre har fatta følgjande vedtak i sak 22/012, den 10.02.2022:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert områdereguleringsplan for Salbu, plan-ID 2020001, vedteken.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av settefiskanlegg på Salbu med tilhøyrande infrastruktur.

Vedtak
Planomtale
Arealkart
Føresegner

Andre plandokument

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa. Ei eventuell klage skal sendast til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad, eller på e-post til postmottak@hyllestad.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing som fylgje av reguleringa jf. plan- og bygningslova § 32 og 42, må gjerast gjeldande innan 3 år frå denne kunngjeringa.