Finn viktig informasjon om:

 

Høyring - Områdereguleringsplan for Salbu

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vert planframlegg for Områdereguleringsplan for Salbu lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i plan og samfunn 30.september 2021, sak.nr 21/075

Planområdet omfattar området som synt på kartutsnittet. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av eit settefiskanlegg på Salbu med tilhøyrande infrastruktur.

Plandokument
Områdereguleringsplan for Salbu - 1. gongs handsaming
Plankart
Føresegn
Planomtale
ROS-analyse
KU
Planprogram

Andre plandokument

Merknadsfrist er satt til 21.11.2021.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast til:

Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad eller postmottak@hyllestad.kommune.no

med kopi til plankonsulent, 3RW Arkitekter, epost: Tord@3rw.no