Finn viktig informasjon om:

 

Høyring - Kommuneplanen sin arealdel 2020-2032

 Plan og samfunn gjorde i møte 04.03.21 følgjande vedtak:

PLSA-21/028 Vedtak: I medhald av pbl § 11-14 vedtek Hyllestad plan og samfunn å legge kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Føremålet med planarbeidet er å gjere tilpassingar av vedteken plan for følgjande punkt:

  • Å leggje til rette for tilpassing og tilføring av areal knytt til sentrumsområda i kommuen.
  • Å leggje til rette for bustadar/fritidsbustadar og næring i spreiddbygde område og avklare arealbruken i strandsona
  • Oppdatering av føresegner og omsynssoner i tråd med gjelande planverk
  • Å leggje til rette for utbygging knytt til eksisterande arealbruk på sjø og land.

Plandokument:
1.gongs handsaming
Planskildring
Føresegner (PDF, 863 kB)
Konsekvensutgreing og ROS
Kartlegging funksjonell strandsone og byggegrense

Plankart
Plankart med faresoner
Plankart utan faresoner

Plankarta er tunge og innhaldsrike filer. I mange tilfeller kan det vere lettare å sjå digitalt på kartløysinga kommunekart ,trykk på «kartlag» i øvre venste hjørnet, merk av «arealplan» og «kommuneplanen sin arealdel 2020-2032» i menyen til høgre.

Kunnskapsgrunnlag
Planprogram
Havbruksstrategi (PDF, 942 kB)
Kommuneplanen sin samfunnsdel

NB! Ny merknadsfrist satt til 04.06.2021

Merknader/innspel kan sendast til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 Hyllestad eller postmottak@hyllestad.kommune.no 

For resterande dokument i saka: Kommuneplanen sin areal 2020-2032