Finn viktig informasjon om:

 
Kunngjeringar

Kunngjeringar frå kommunen

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn.  Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

Publisert 08.07.2022

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-14 varslast det om utvida plangrense for fleire mindre område i samband med pågåande detaljregulering av Salbu bustadfelt.

   

Publisert 21.04.2022

20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gi oss ny og unik lokalkunnskap om korleis du som innbyggar har det. Du kan bli tilfeldig trekt ut frå folkeregisteret som deltakar i undersøkinga. I så fall får du invitasjon på SMS og e-post. Undersøkinga vil ta om lag 20 minutt, du loggar deg inn via BankID i lenka du får tilsendt.

Publisert 03.03.2022

Hyllestad kommunestyre har fatta følgjande vedtak i sak 22/012, den 10.02.2022:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert områdereguleringsplan for Salbu, plan-ID 2020001, vedteken.

Publisert 01.03.2022

 

Med heimel i budsjettvedtak 21/085 og i samsvar med eigedomsskattelova § 14 og 15, vert eigedomsskattelistene for Hyllestad kommune lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, frå og med 01.03.2022.

Publisert 21.01.2022

 

Framlegg til Kulturplan for 2022-2025 er no ute på høyring. Frist for å kome med høyringsinnspel er 04. mars.

Publisert 09.12.2021

I samband med høyring og offentleg ettersyn av planframlegg for reguleringsplan Eide hamn gbr 35/14 mfl, vart det invitert til folkemøte i Skifjorden grendahus den 02.desember i tidsrommet kl 18.30 – 20.30. Møtet vart flytta til Øen gredahus. 

Referat ligg tilgjengeleg her:
Referat - Folkemøte for høyring og offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan Eide hamn 3514 mfl. (241422) (PDF, 970 kB)

 

 

Meir informasjon til saka ligg tilgjengeleg her:https://www.hyllestad.kommune.no/kunngjeringar/hoyring-detaljreguleringsplan-eide-hamn-35-14-mfl.17787.aspx 

 

Publisert 29.10.2021

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 blir planframlegg for detaljreguleringsplan Eide hamn, gbnr 35/14 mfl. lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i utval for Plan og samfunn 21.10.21, saksnr. 21/087.

Publisert 09.10.2021

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vert planframlegg for Områdereguleringsplan for Salbu lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i plan og samfunn 30.september 2021, sak.nr 21/075

Publisert 28.04.2021

Plan og Samfunn gjorde vedtak i møte den 04.03.21 om at "Framlegg til trafikktryggleiksplan for 2021 - 2030 (PDF, 840 kB)" skal leggjast ut på høyring.

Planen gjeld for vegnettet i heile kommunen og omfattar fysiske tiltak, samt tiltak knytt til opplæring og informasjon. Målet er systematisk trafikktryggingsarbeid.
 

Publisert 23.03.2021

 Plan og samfunn gjorde i møte 04.03.21 følgjande vedtak:

PLSA-21/028 Vedtak: I medhald av pbl § 11-14 vedtek Hyllestad plan og samfunn å legge kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 ut på høyring og til offentleg ettersyn.