Koronavirus

> Her finn du informasjon frå Hyllestad kommune om koronaviruset/Covid-19.

Har du spørsmål om koronavirus?  Ring den nasjonale publikumstelefonen til FHI 815 55 015, du finn òg mykje informasjon på FHI sin nettsider. eller på helsenorge.no sine sider. Bestilling av koronavaksine

 
Kunngjeringar

Kunngjeringar frå kommunen

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn.  Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

Publisert 28.04.2021

Plan og Samfunn gjorde vedtak i møte den 04.03.21 om at "Framlegg til trafikktryggleiksplan for 2021 - 2030 (PDF, 840 kB)" skal leggjast ut på høyring.

Planen gjeld for vegnettet i heile kommunen og omfattar fysiske tiltak, samt tiltak knytt til opplæring og informasjon. Målet er systematisk trafikktryggingsarbeid.
 

Publisert 23.03.2021

 Plan og samfunn gjorde i møte 04.03.21 følgjande vedtak:

PLSA-21/028 Vedtak: I medhald av pbl § 11-14 vedtek Hyllestad plan og samfunn å legge kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Publisert 13.09.2019

Hyllestad kommunestyre har i medhald av § 12.12 i Plan- og bygningslova i møte 20.06.19 vedteke fylgjande privat fremja reguleringsplan:

Reguleringsplan Fv. 607 Heggebø-Leirvik. Gang- og sykkelsamband.

Formålet til reguleringsplanen er å løyse ut eit samanhengande gangfelt frå Heggebøen til Leirvik. Planen legg opp til å byggje 250 m gangveg skilt frå køyrevegen med betongrekkverk og 220m fortau skilt frå køyrevegen med kantstein. Gangvegen skal ligge på austsida av køyrevegen, og det er ikkje planlagt tiltak som går ut over sjø og strandsone.
  

 

Publisert 26.03.2019

 

 

Hyllestad og Fjaler kulturskule har fått ny heimeside.

Publisert 28.06.2018

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 vert det varsla om at Kommuneplan samfunnsdel 2018-2030 er vedteken  i Hyllestad kommunestyre den 14.06.18.

Kommunestyret sitt vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast.

Kart og dokument er tilgjengeleg her på nettsida til kommunen, følg linkane under.

 

Publisert 21.06.2018

Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord har valt å samarbeide om personvernombod. Felles personvernombod for kommunane: Askvoll, Hyllestad, Høyanger, Gaular, Gulen, Fjaler, Førde, Jølster, Naustdal og Solund er tilsett i SYSIKT med arbeidsstad på kommunehuset på Skei i Jølster.

Publisert 08.05.2018

Framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030 er ute på høyring. I den forbinding så vert det arrangert folkemøte tysdag 22.mai 2018 kl 19.00 i Leirvik Kro.


 

Vel møtt

 

 

Publisert 19.03.2018

 

Publisert 21.07.2017

 

Her ligg eit oversyn dei ulike adresseparsellane i kommunen med kartoversyn.