Finn viktig informasjon om:

 
Kunngjeringar

Kunngjeringar frå kommunen

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn.  Vanleg utleggsperiode for t.d. plansaker er 6 veker.

Publisert 21.04.2022

20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gi oss ny og unik lokalkunnskap om korleis du som innbyggar har det. Du kan bli tilfeldig trekt ut frå folkeregisteret som deltakar i undersøkinga. I så fall får du invitasjon på SMS og e-post. Undersøkinga vil ta om lag 20 minutt, du loggar deg inn via BankID i lenka du får tilsendt.

Publisert 03.03.2022

Hyllestad kommunestyre har fatta følgjande vedtak i sak 22/012, den 10.02.2022:

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert områdereguleringsplan for Salbu, plan-ID 2020001, vedteken.

Publisert 01.03.2022

 

Med heimel i budsjettvedtak 21/085 og i samsvar med eigedomsskattelova § 14 og 15, vert eigedomsskattelistene for Hyllestad kommune lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker, frå og med 01.03.2022.

Publisert 21.01.2022

 

Framlegg til Kulturplan for 2022-2025 er no ute på høyring. Frist for å kome med høyringsinnspel er 04. mars.

Publisert 09.12.2021

I samband med høyring og offentleg ettersyn av planframlegg for reguleringsplan Eide hamn gbr 35/14 mfl, vart det invitert til folkemøte i Skifjorden grendahus den 02.desember i tidsrommet kl 18.30 – 20.30. Møtet vart flytta til Øen gredahus. 

Referat ligg tilgjengeleg her:
Referat - Folkemøte for høyring og offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan Eide hamn 3514 mfl. (241422) (PDF, 970 kB)

 

 

Meir informasjon til saka ligg tilgjengeleg her:https://www.hyllestad.kommune.no/kunngjeringar/hoyring-detaljreguleringsplan-eide-hamn-35-14-mfl.17787.aspx 

 

Publisert 29.10.2021

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 blir planframlegg for detaljreguleringsplan Eide hamn, gbnr 35/14 mfl. lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter handsaming i utval for Plan og samfunn 21.10.21, saksnr. 21/087.

Publisert 09.10.2021

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vert planframlegg for Områdereguleringsplan for Salbu lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs handsaming i plan og samfunn 30.september 2021, sak.nr 21/075

Publisert 28.04.2021

Plan og Samfunn gjorde vedtak i møte den 04.03.21 om at "Framlegg til trafikktryggleiksplan for 2021 - 2030 (PDF, 840 kB)" skal leggjast ut på høyring.

Planen gjeld for vegnettet i heile kommunen og omfattar fysiske tiltak, samt tiltak knytt til opplæring og informasjon. Målet er systematisk trafikktryggingsarbeid.
 

Publisert 23.03.2021

 Plan og samfunn gjorde i møte 04.03.21 følgjande vedtak:

PLSA-21/028 Vedtak: I medhald av pbl § 11-14 vedtek Hyllestad plan og samfunn å legge kommuneplanen sin arealdel 2020-2032 ut på høyring og til offentleg ettersyn.

Publisert 13.09.2019

Hyllestad kommunestyre har i medhald av § 12.12 i Plan- og bygningslova i møte 20.06.19 vedteke fylgjande privat fremja reguleringsplan:

Reguleringsplan Fv. 607 Heggebø-Leirvik. Gang- og sykkelsamband.

Formålet til reguleringsplanen er å løyse ut eit samanhengande gangfelt frå Heggebøen til Leirvik. Planen legg opp til å byggje 250 m gangveg skilt frå køyrevegen med betongrekkverk og 220m fortau skilt frå køyrevegen med kantstein. Gangvegen skal ligge på austsida av køyrevegen, og det er ikkje planlagt tiltak som går ut over sjø og strandsone.