Finn viktig informasjon om:

 

Skulefritidsordning

Hyllestad skule tilbyr skulefritidsordning (SFO) for elevar i 1. - 4. klasse og born med særskilde behov på 1. - 7. årssteg. Hyllestad skulefritidsordning skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skulefritidsordninga skal gje barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gjevast gode utviklingsvilkår. Oppl.lova § 13-7.  SFO har base i klasserommet til 1. kl.
Skulefritidsordninga ved Hyllestad skule er open heile året med unntak av romjul, dei tre dagane før påske og fire veker om sommaren.

SFO-leiar har pedagogisk utdanning og er ansvarleg for innhald og rutinar i tilbodet. Onsdagar vert det lagt opp til ulike aktivitetar og turar.

Søknadsfrist for hovudopptaket er 15. mars kvart år, men det er høve til å søkje heile året. Det er oppseiingstid på 1 månad.

Plassen gjeld t.o.m. 4. kl. dersom sluttdato ikkje er spesifisert.

 

>Søkjarportal SFO

Opningstider

Måndag, tysdag, torsdag og fredag: Kl. 07.00 - 08.50 og 14.35 - 16.00
Onsdagar: Kl. 07.00 - 16.00

Prisar

Frå 01.01.2021 gjeld fylgjande betalingssatsar (pr. månad):

SFO-tilbod 2021
  Korttidsopphald, 1-7 t/v kr. 1 235
  Halv plass, 8-14 t/v kr. 1 840
  Heil plass, frå 15 t/v kr. 2 340
  Ferieveke kr. 1 250
  Einskildtimar kr. 65
  Einskilddagar(ved plass) kr. 210

Når ein reknar ut kva plass føresette skal fakturerast for er det opningstida dei aktuelle dagane borna er påmelde ein går ut i frå.

Merk dykk at onsdagar er opningstida kl. 07.00-16.00, noko som utløyser halv plass 8-14 timar pr. veke.

For sein henting:

Overtidsgebyr ved for sein henting er kr. 175,- per påbyrja 0,5 time.

 

Moderasjonsordningar

Søskenmoderasjon

30% for barn nr. 2

50% for barn nr. 3

Inntektsmoderasjon

Foreldrebetalinga på SFO er inntektsavhengig slik at føresette for elevar på 1.-4. trinn kan søkje om å få redusert foreldrebetalinga dersom ein brukar meir enn seks prosent av inntekta si for å betale for SFO-plass. For elevar med særskilte behov på 5. og 7.trinn skal SFO vere gratis. 

Kommunen har høve til å innhente grunnlaget for siste fastsetting av formue- og inntektsskatt for hushaldet frå skatteetaten for å dokumentere person -og kapitalinntekta til hushaldet for det siste året. Dette medfører at skattefrie overføringar som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. ikkje vert inkludert her. Kommunen kan, på eige initiativ innhente slike opplysningar og fatte nye vedtak om redusert foreldrebetaling i heile den tida søknaden gjeld for. Foreldre som søker om moderasjon for eit barn på 1. trinn, treng derfor ikkje søke på nytt om moderasjon neste år når barnet går på 2. trinn.

Åleineforeldre utgjer også eit hushald etter denne regelen. Vidare vert det stilt krav om at sambuarar utan felles barn opplyser kommunen om dette. Som sambuarar reknar ein to personar over 18 år som har felles barn, eller har budd saman tolv av dei 18 siste månadane. 

Søknad og dokumentasjon

Send søknad og dokumentasjon på inntektsmoderasjon til rektor og sfo-leiar Kristin Eimind på e-post: 

kristin.eimind@hyllestad.kommune.no

Som dokumentasjon på inntekta må søkjar legge ved sjølvmelding frå året før, eller tre siste lønnslippar.

 

Ferie-SFO

Hyllestad kommune gjev tilbod om ferie-sfo, men her må det vere fem eller fleire born påmelde for at det vert gitt tilbod.

Nytt SFO-år startar 15.08.22.