Finn viktig informasjon om:

 

Reglar for orden og åtferd ved Hyllestad skule

Skulen sin visjon:

Gjere for å lære - saman i trivsel og tryggleik!Elevar.jpg

Reglar for orden og åtferd ved Hyllestad skule gjeld frå 1.8.2016.  Reglane er vedtekne i Samarbeidsutvalet ved Hyllestad skule 11.8.2016.

 

§ 1 Heimel
Reglar for orden og åtferd er heimla i Opplæringslova § 2-9.

 

§ 2 Formål og rettar
Reglar for orden og åtferd har til formål å sikre elevane sine rettar til eit godt skulemiljø, jf § 9 a i Opplæringslova.

Reglane er også grunnlag for vurdering i orden og åtferd jamfør § 3-5 i føresegnene til Opplæringslova.

 

§ 3 Verkeområde

Reglane gjeld på skulevegen og i skuletida både på skuleområdet og på andre læringslokalitetar. Reglane gjeld også på turar og arrangement i skulen sin regi utanom vanleg skuletid.

 

§ 4 Plikter
Elevane ved Hyllestad skule har plikt til ut frå sine føresetnadar å følgje reglane for orden og åtferd.

 

§ 5 Orden
For å oppnå vurderinga god i orden må eleven ut frå sine føresetnadar:

5-1 Møte førebudd til opplæringa

a) ved å møte punktleg til timane
b) ved å møte utkvilt
c) ved å gjere førearbeid og lekser
d) ved å ha med seg naudsynte læremiddel og utstyr
e) ved å ha melding frå heimen om eleven har god grunn til ikkje å vere førebudd
f) ved å ha melding frå føresette til kontaktlærar om eleven har vore borte eller søker permisjon

5-2 Praktisere gode arbeidsvanar                       

a) ved å følgje opp arbeid som skal gjerast
b) ved å gje seg sjølv, medelevar og tilsette arbeidsro til læringsarbeid inne og ute
c) ved å følgje rutinar for rydding og orden i klasserom og fellesareal inne og ute

5-3 Syne god arbeidsinnsats

a) ved å nytte tida til læringsarbeid når det er forventa
b) ved å gjennomføre det arbeidet som er forventa i samråd med faglærar og føresette

 

§ 6 Åtferd
For å oppnå vurderinga god i åtferd må eleven ut frå sine føresetnadar

6-1 Opptre høfleg og syne omsyn og respekt for medelevar, lærarar og andre tilsette ved skulen

  1. ved ikkje å nytte vald
  2. ved ikkje å plage eller mobbe, også digitalt
  3. ved ikkje å bruke bannord eller uhøvisk språk
  4. ved ikkje å kaste vatn, snø, stein eller andre gjenstandar på andre
  5. ved ikkje å filme eller fotografere i skuletida, dersom ein ikkje har avtale med lærar

6-2  Ta medansvar for eit trygt og triveleg skulemiljø

  1. ved å seie i frå til vaksne om ein oppdagar plaging og mobbing
  2. ved å ta vare på eigne, medelevar og skulen sine eigendelar
  3. ved å opphalde seg ute i friminutt om ikkje anna er avtalt

6-3  Rette seg etter beskjedar frå lærarar, skuleleiing og andre tilsette på skulen

6-4 Ikkje nytte rusmiddel, snus eller tobakk på skuleområdet og på arrangement i skulen sin regi

6-5 Ikkje ha med snop, tyggis, brus eller chips utan etter avtale med lærar

6-6 Ikkje ha med farlege gjenstandar som t.d. kniv og våpen på skulen utanom etter avtale med lærar

6-7 Ikkje fuske i læringsarbeidet eller misbruke datautstyr og internett ved skulen jamfør eigne reglar

6-8 Mobiltelefonen skal ligge lydlaus i sekken, og skal ikkje nyttast i løpet av skuletida, verken i timane eller i friminutta. Unntak dersom lærar godkjenner bruk i læringsarbeidet.

6-9 Ikkje bruke private PC-ar på skulen

6-10 Ikkje forlate skulen sitt område utan avtale med lærar eller skuleleiing

 

§ 7 Konsekvensar av brot på reglane

Brot på reglane for orden og åtferd kan utløyse ulike konsekvensar:

7-1        Munnleg melding og rettleiing frå vaksne ved skulen til elev.

7-2        Ved gjentekne eller alvorleg brot munnleg/skriftleg melding og rettleiing frå   
             kontaktlærar/skuleleiing til elev/føresette.

7-3        Eleven si oppfølging av reglane for orden og åtferd er grunnlag for halvårsvurderinga i orden
             og åtferd jamfør §§ 3-5 og 3-6 i føresegnene til Opplæringslova:

 

§3-5:”Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.(..).”

§3-6:” I grunnskulen skal det til og med 7. årstrinn berre givast vurdering utan karakter i orden og åtferd.

Frå 8. trinnet (…) skal vurdering i orden og åtferd givast med karakterar. I orden og åtferd skal desse karakterane nyttast:

a) God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd

b) Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd

c) Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd.”

 

Skulen har eit merknadssystem som elevar og føresette på barne og ungdomssteget er involvert i der tal merknader per regelbrot er vekta ut frå kor alvorleg brotet er,. På ungdomssteget vil eit visst tal merknadar i høve orden eller åtferd vil kunne gje utslag på karakteren. Elev får munnleg melding når talet på merknadar byrjar å bli høgt. Om dette held fram får elev og heim skriftleg varsel når grensa nærmar seg.

7-4        Brot på § 6-8. Det vert gitt merknad, og mobiltelefonen vert inndratt for resten av dagen. Frå og med 2.gong ein elev bryt regelen er reaksjonen som over, men i tillegg må føresette kontakte skulen før mobilen kan hentast.  

7-5        Ved hærverk/tilgrising på skulen sitt område, eller skulen sine eigendelar, skal den /dei skuldige rydde opp etter skuletid.

7-6        I grove tilfelle av brot på reglane for orden og åtferd kan elevar bli bortvist av rektor frå læringsarbeidet. Elevar frå 1.-7. steg kan bli bortvist frå resten av timen eller frå resten av dagen. Elevar på 8.-10. steg kan i tillegg bli bortvist i 1 til 3 dagar. Eleven skal alltid få forklare seg munnleg før slikt vedtak blir vurdert. For elevar i 1.-7. klasse vert føresette varsla før eventuell bortvising for resten av dagen. 

7-7        Særleg grove hendingar med hærverk, mobbing, vald eller rasistiske utsegn kan verte melde til politiet ved ordføraren.