Finn viktig informasjon om:

 

Fråvær, permisjonar og vitnemål

Etter lova har born og unge i Noreg "plikt til grunnskuleopplæring og rett til ei offentleg grunnskuleopplæring".

Ved permisjonar og fråvær som "eleven eller føresette sjølv er skuld i", fråskriv eleven eller føresette (på eleven sine vegne), seg retten til offentleg grunnskuleopplæring for ein periode tilsvarande lengda av fråværet. Føresette overtek ansvaret for elevane si opplæringa i perioden.

Slik gjer vi det

  • Kontaktlærar kan gi fri 1 skuledag.
  • Skuleleiinga kan gi fri i 2 dagar.

Alt fråvær skal søkjast om i Visma Flyt Skole

Elevpermisjonar 

Hyllestad skule har forståing for at føresette kan sjå det som ynskjeleg, og til tider naudsynt, å søkje permisjon frå pliktig opplæring i grunnskulen for sine born. Vi ber likevel om at de viser måtehald når det gjeld å ta barn ut av skulen. Kunnskapsløftet og skulen sine planar inneheld eit omfattande lærestoff.

Fråvær og vitnemål

For inntil 10 skuledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet, jfr. Forskrift til opplæringslova § 3-38:

a) Dokumentert fråvær som skuldast helsegrunnar

b) Innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11

For at fråvær som skuldast helsegrunnar etter bokstav a) ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.  Ved søknad om å få stryke dagar, skal ein nytte eige søknadsskjema. (DOCX, 33 kB)

Krav og forventningar

Dersom eleven skal ha permisjon er det viktig å understreke at dette ikkje skal føre til meirarbeid for lærararne. At føresette overtek opplæringsansvaret inneber at føresette skal syte for at eleven er a`jour og kan fylgje med i vanleg undervisning etter at permisjonstida er ute.

Alt fråvær vert rekna som teljande fråvær. Ved eit avslag vert fråværet med på vitnemålet.