Finn viktig informasjon om:

 

Bålbrenning

Skog- og utmarksbrann
I tidsrommet 15.april til 15 september er det generelt forbod mot bruk av eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark utan løyve frå kommunen.

Forestfire
Open fire in the woods are prohibited form April 15. to September 15.

Waldbrand

Offene Feuer im Wald und Feld ist von 15. April bis 15. September verboten. 

Uforsiktig bruk av eld, bålbrenning, røyking og lek med fyrstikker er ofte årsak til branner.  Ved siden av alle dyretragedie som oppstår når skog brenn, så går det årleg tapt store verdiar ved skogbrann.

I Hyllestad kommune er det forbod mot open eld i eller i nærleik av skog og utmark i perioden 15.april til 15.september. Dersom du skal tenne opp eld utandørs, t.d. jonsokbål eller bråtebrenning i denne perioden, skal det innhentast løyve frå kommunen. Du må også ha løyve ved oppsetting av asfaltgryter, koksgryter, og liknande. 

Ein treng ikkje søkje kommunen om løyve dersom brenning føregår på innmark og forhold (vær, vind, vegetasjon og størrelse på bål) tilseier at det openbart ikkje vil føre til brann eller spreie seg. Vi ønskjer likevel melding tilsvarande søknad for å halde oversikt.

 

Søknad om løyve

Søknad om løyve sendast på e-post til: postmottak@hyllestad.kommune.no, og skal inneholde informasjon om:

 • Dato, tid og stad der brenninga skal foregå
 • Kva som skal brennast og evt. i kva omfang
 • Kven som er ansvarlig for brenninga, med kontaktinformasjon (tlf.nr)
 • Kva tryggleikstiltak som er planlagt.

Føringar for brenning

 • Det ikkje er lov til å brenne bossfraksjonar, forutan organisk materiale (hageavfall, bråte, reint trevirke, grillkol ol.).
 • Ta omsyn til andre si eventuelle ulempe med røyk frå bålet og sløkke om nødvendig. 
 • Sjå til at bål er sløkt før ein forlet staden og deponer eingangsgrill i ubrennbar behaldar.
 • Ein må sjølv innhente løyve frå grunneigar dersom brenning føregår på "anna manns grunn"
   

Aktuelt lovverk

 • Lokal forskrift om open brenning. Regulerer kva ein har lov til å brenne i Hyllestad kommune. Vedteke den 10 okt. 2007.Bakgrunn for forskrift er å redusere ureining og helseproblem som følgjer av open brenning.
 • Forskrift om brannforebygging §3.Regulerer kvar/når ein har når ein lov til å brenne. Kommunen kan ved vedtak innføre strengare reguleringar med bakgrunn i brannfare
Kan ekspedisjonen hjelpe deg ?
Kvardagar 09.00 - 15.00
E-post
Telefon +47 57 78 95 00