Finn viktig informasjon om:

 

Tilskotsmidlar

Spelemidlar (tippemidlar) er den støste finansieringskjelda for utvikling av anlegg for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og bygging av kulturbygg. I tillegg til spelemidlar så det ei rekkje andre tilskotsordningar retta mot frivillig arbeid gjennom lag- og organisasjonar, sjå snarvegar i høgremargen.

Det er kulturavdelinga i kommunen som administrerer søknader for ordningane om spelemidlar. Ta kontakt for å få oppretta anleggsnummer til dykkar prosjekt. Det må vere på plass før det er muleg å søkje om spelemidlar.

Spelemidlar til anlegg:

Fylkeskommunen forvaltar og fordeler spelemidlar frå Kulturdepartementet til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane. Regional plan for kultur 2019 - 2027 har føringar for kommunane i Sogn og Fjordane.

Kommunane sin anleggspolitkk vert styrt av nasjonale- og regionale føringar. Derfor er det lurt å setje seg inn i regjeringa sin anleggspolitikk og Vestland Fylke sin anleggspolitikk.

Søkadsskjema og rettleiing for utfylling av desse finn du på www.anleggsregisteret.no

Søknadsfrist til kommunen er 15.10. kvart år.

 

Spelemidlar til Kulturbygg:

Informasjon om ordninga og retningsliner for søknad finn ein på Vestland Fylke si side om kulturutvikling.

For å kunne søkje om kulturbyggmidlar så må tiltaket først meldast inn til kulturavdelinga i Hyllestad, og det må opprettast eit anleggsnr. på tiltaket.

Etter at tiltaket har fått eit anleggsnr. skal søknader utformast og leverast elektronisk via anleggsregisteret.

Søknadsfrist til kommunen er 01.03. kvart år.

Sigrid Solberg
Biblioteksjef
E-post
Telefon +47 57 78 95 41
Kari Elin Virkesdal
Konsulent
Telefon +47 57 78 95 51