Finn viktig informasjon om:

 

Eiklund sjukeheim

Eiklund sjukeheim, foto - Klikk for stort bileteEiklund sjukeheim, Sørbøvåg     

Eiklund sjukeheim har til saman 22 sengeplassar, fordelt på 3 avdelingar:

  • Post A, skjerma/demensavdeling med 8 senger
     
  • Post B, langtid/korttid med 7 senger
     
  • Post C, langtid/korttid med 7 senger

 

I tillegg har vi:

  • Dagtilbod for demente 1 dag i veka (tysdagar, etter tildeling av plass)
  • Ope dagsentertilbod kvar tysdag og fredag på arbeidsstova på Eiklund.  (Dette er ope for alle innbyggjarane i kommune, også heimebuande).

 

Korleis søkje?

Du må søkje skriftleg om plass/opphald. All tildeling av tenester ved Eiklund sjukeheim, langtid, korttid, rehabilitering og dagopphald skjer etter at søknad er handsama i tverrfagleg inntaksmøte.

Søknadsskjema finn du her Søknadsskjema

Du kan òg ringe til omsorgstenestene på telefon 577 89 600 og be om å få tilsendt skjema.

Søknaden sender du til Hyllestad kommune, omsorgstenestene, Åfjordvegen 903, 6958 Sørbøvåg.

 

Informasjon om Eiklund sjukeheim

Legeteneste:
Eiklund sjukeheim har tilsynslege kvar tysdag, og elles ved behov.

Laboratorieteneste:
Blodprøvetaking føregår ved behov alle vekedagar, unnateke fredag.

Tannlege og tannpleiar:
Bebuarane får i hovudsak behandling av tannlege og tannpleiar ved tannlegekontoret på Hyllestad etterbehov. 

Frisør og fotpleie:
Sjukeheimen har frisør og fotpleiar ein gong i månaden. 

Dagsenteret:
Sjukeheimen har aktivitør med ansvar for dagsentertilbodet. Dagsentertilbodet har vore  nedstengt i koronatida. Vi tar sikte på å opne nytt tilbod i 2022

Song og ballong:
Dette er eit tilbod frå kulturskulen annakvar onsdag.

Prest:
Vi har felles andakt

 

Eiklund sjukeheim
Omsorgstenestene
E-post
Telefon +47 57 78 96 00