Finn viktig informasjon om:

 

Klage på vedtak i plan- og byggesak

Enkeltvedtak kan klagast over innan tre veker etter at du har motteke melding om vedtaket, jf forvaltningslova § 28.

Klage må vere postlagt før klagefristen går ut.

Klage som er sett fram innan fristen, frå dei som er partar eller har rettsleg klageinteresse i saka, vert behandla av formannskapet som er underinstans i klagesaker etter plan- og bygningslova.

Formannskapet kan:

  • endre vedtaket det er klaga over. Dette er då eit nytt enkeltvedtak med eigen klagerett

  • halde fast på vedtaket det er klaga over. Klagen går då over til Fylkesmannen Vestland som er klageinstans for enkeltvedtak etter plan- og bygninglova, for endeleg vedtak.

Føljande vedtak kan klagast på:

  • Vedtak i byggesak eller delingssak

  • Dispensasjonar frå plan eller plan- og bygningslova

  • Vedtak om reguleringsplan.

Du kan ikkje klage på vedtak om kommuneplan.

 

Korleis klagar du ?

Klage skal vere skrifteleg

  • må innehalde kva vedtak det vert klaga på.

  • bør vere grunngjeven.

  • bør og innehalde eventuelle andre/nye opplysninger som kan vere avgjerande for kommunen si vurdering

  • bør innehalde kva endringer ein ynskjer.

  • må vere underteikna og påført dato.

Klage skal sendast til Hyllestad kommune, Lifjordvegen 7, 6957 HYLLESTAD

epost: postmottak@hyllestad.kommune.no

Treng du hjelp til å klage får du hjelp hos kommunen.

 

Sjølv om det er klagerett på enkeltvedtak kan tiltaket gjennomførast. Du kan søke om å få utsett igangsetting av tiltaket inntil klagefristen er gått ut eller klaga er avgjort. Kommunen avgjer om det er grunnlag for å utsette igangsetting, og denne avgjerda kan ikkje klagast på. Ta gjerne kontakt viss du har spørsmål eller treng rettleiing i samband med dette.

Kommunen tar ikkje gebyr for behandling av klager.